Tyck till om tyreso.se

KRÖS (Klimatrelaterade ras-, översvämnings- och skredrisker)

Under 2008 utreddes vilka eventuella klimatrelaterade risker som Tyresö kommun kan förvänta sig de kommande 100 åren.

Klimat- och sårbarhetsutredningen
Vi kan vänta oss förändrade nederbördsmönster i de kommande 100 åren. Det visar regeringens Klimat- och sårbarhetsutredning och de klimat-scenarier som tagits fram av FN:s klimatpanel, IPCC och SMHI (Sveriges metrologiska och hydrologiska institut).

Ökad total nederbörd i kombination med fler och intensivare lågtryck och regn kan leda till nya översvämningsnivåer och ökad erosion längs sjöar, vattendrag och kuster. Detta kan också leda till att föroreningar lättare lakas ut och sprids. Markens hållfasthet och stabilitet som byggnadsgrund försämras på grund av ökade grundvatten- och markvattentryck.

KRÖS (Klimatrelaterade ras-, översvämnings- och skredrisker)
Under 2008 utreddes vilka eventuella klimatrelaterade risker som Tyresö kommun kan förvänta sig de kommande 100 åren. De genomförda utredningarna visar att ett förändrat globalt klimat även kan förväntas påverka Tyresö, om än i mindre omfattning jämfört med andra delar av Sverige.

Översvämnings- och ras- eller skredrisker föreligger i vissa delområden i kommunen förutsatt att de allmänt vedertagna scenarierna infaller. Samtidigt visar utredningsresultaten att kommunens tidigare ställningstaganden om att tillämpa säkerhetsmarginaler och +-höjder för bebyggelse i vissa strandnära detaljplaner är tillräckliga även för att klara de vattenståndshöjningar och ras- eller skredrisker som kan bli följden av ett förändrat framtida klimat.

Mer information
I rapporten presenteras befintligt kunskapsunderlag som baserar sig på genomförda geotekniska undersökningar, olika stabiliseringsåtgärder, en förstudie av ras- och skredkänsliga områden, en översiktlig översvämningskartering längs Tyresån samt en inventering av potentiellt förorenade områden i Tyresö. Som komplettering till befintligt material, beställdes två utredningar i syfte att skapa en mer heltäckande bild av vilka eventuella klimatrelaterade risker som kommunen kan förvänta sig de närmsta 100 åren.


Publicerad av: petri.palkki@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-07-31

Högermeny

Relaterad information