Tyck till om tyreso.se

Översiktsplanering

Varje kommun är skyldig att ha en översiktsplan. Planen ska beskriva hur kommunen använder mark- och vattenområden i dagsläget, samt hur dessa områden ska bevaras och utvecklas i framtiden. Tyresö har sedan maj 2017 en ny översiktsplan, Tyresö 2035.

I översiktsplanen berättar kommunen hur den vill utveckla kommunen, till exempel var bostäder ska byggas, vilka vägar och cykelbanor som behöver utvecklas och vilka områden som bör bevaras för rekreation.

Vägleder för lång tid framöver

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande. Den är däremot vägledande när kommunen fattar beslut om till exempel planbesked, detaljplaner, bygglov och olika tillstånd. Den används helt enkelt för att sätta enskilda byggbeslut i ett större sammanhang, så att olika delar blir en fungerande helhet.

En översiktsplanen har lång tidshorisont – oftast 10-15 år och i vissa fall upp till 20 år. Den måste dock prövas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod, eftersom planen ska vara aktuell och begriplig.

Påverkar inte bara Tyresö

Tyresös översiktsplan påverkar inte bara Tyresö utan även stora delar Stockholmsregionen och övriga delar av landet. Investeringar i vägar och transporter kan till exempel behöva samordnas med grannkommuner och bevarandet av riksintressen bevakas av länsstyrelsen. Vissa delar av Tyresta nationalpark är ett riksintresse och skyddas därmed av nationella regler. I frågor som dessa strävar Tyresö givetvis efter att samarbeta med andra aktörer.

Den gällande översiktsplanen - Tyresö 2035

2013 startade arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen: Tyresö 2035. Förslaget till ny översiktsplan var ute på samråd under våren 2015 för att ge allmänheten chansen att komma med synpunkter. Därefter omarbetades förslaget. Under hösten 2016 var det nya förslaget ute för granskning. När granskningen avslutades den 31 oktober 2016 hade det kommit in cirka 250 synpunkter. I maj 2017 antogs planen i kommunfullmäktige och den vinner laga kraft i juni 2017. 

Här kan du läsa mer om arbetet med översiktsplanen Tyresö 2035

Läs den fördjupade översiktsplanen och etappindelningen för Östra Tyresö


Publicerad av: Maria Harvig

Senast uppdaterad: 2017-05-26

Högermeny

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Översiktsplanerare, chef för översiktsplaneringsenheten
Carolina Fintling Rue
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Information

Information

Läs mer om översiktsplanering på Boverkets webbplats.