Tyck till om tyreso.se

Detaljplan

Detaljplaner reglerar markanvändningen mer i detalj än övriga plantyper och kan omfatta alltifrån någon enstaka fastighet till hela stadsdelar. De visar hur allmänna platser som gatu- och parkmark liksom enskild mark skall användas och utformas. i planen läggs också fast hur markägare avser genomföra planen. 

De tjänar som underlag till bygglovsprövning, är juridiskt bindande och medför en rätt för markägare att genomföra de åtgärder som planen anger. De kan vidare komma att medföra en rätt till inlösen, en genomförandeskyldighet och en rätt till ersättningar till fastighetsägare som lider skada orsakade av planens villkor.

Kommunen beslutar med ensamrätt om att upprätta och anta detaljplaner. Med hjälp av detaljplanerna kan kommunen förverkliga översiktsplanen och den lokala bebyggelsepolitiken eller bevarandeambitioner.

En detaljplan består av en plankarta med tillhörande bestämmelser, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. De kan, beroende på behov, också innehålla ett planprogram, en miljökonsekvensbeskrivning, en grundkarta, utredningar samt eventuella illustrationer.

I en detaljplan anges vilken genomförandetid planen har. Denna kan vara från fem till femton år. Under den tiden får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot fastighetsägarens vilja utom i undantagsfall. Skulle så ske har fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell skada därav. Av detaljplanplanen framgår också om kommunen är huvudman för allmänna platser. Om så är fallet är kommunen skyldig att iordningställa gator och andra allmänna platser i takt med att planen genomförs.

Ofta initieras en detaljplan genom att en markägare eller exploatör ansöker om att en detaljplan ska upprättas för att möjliggöra för en utbyggnad av ett område. I andra fall kan det vara kommunen själv som initierar planarbete.

Hur arbetet med en detaljplan ska gå till är reglerat i plan- och bygglagen. Planarbetet är indelar i olika skeden. Se vidare under planprocessen


Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2018-01-18

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö