Tyck till om tyreso.se

Trollbäckens centrumstråk

Huvudbild

Mellan 19 oktober och 30 november 2017 är det samråd för ett planprogram som beskriver en utveckling längs Vendelsövägen i Trollbäcken. I programmet föreslås fler bostäder, bättre service och fler verksamheter, men även levande torg och platser för möten.

Attraktivt stråk med välkomnande entré

Området som planprogrammet berör sträcker sig längs Vendelsövägen, från Drevviken i norr till Södergården i söder. Längs detta stråk vill vi möjliggöra byggandet av nya bostäder och få en medveten gestaltning av området. Detta för att Trollbäcken ska få en mer välkomnande entré och för att öka centrumstråkets attraktivitet som handels-, bostads- och mötesplats. Ambitionen är att stärka stråket och att knyta ihop det med omkringliggande områden.

1 500 nya bostäder på sikt

Planprogrammet kommer ligga till grund för framtagandet av nya detaljplaner som sammantaget kan innebära cirka 1 500 nya bostäder fram till år 2035. Nya stads­radhus och flerfamiljshus med lokaler i bottenvåningen utmed Vendelsövägen kompletterar den befintliga bebyggelsen. Olika aktivitetsytor och separat gång- och cykelstråk uppmuntrar till rörelse. Här införs rum för aktivitet, möten och grönska. Visionen är att Vendelsövägen utvecklas till ett grönt stadsrum snarare än en ren bilväg.  Ledorden för utvecklingen av Trollbäckens centrumstråk är välkomnande, företagsamt, varierat och grönt.

Olika karaktär i olika områden

Centrumstråket delas in i tre olika delområden med lite olika karaktär:

 1. Norra delen av Vendelsövägen, norr om Trollbäckens centrum, som mer stadsmässig med flerfamiljshus, handel och verksamheter.
 2. Trollbäckens centrum som utgör den centrala delen där främst handel, service och mötesplatser utvecklas.
 3. Den södra delen av Vendelsövägen, söder om Trollbäckens centrum, utgörs i huvudsak av bostäder i flerfamiljshus och radhus men även enstaka handelslokaler och mötesplatser.

Vad innehåller planprogrammet mer? 

Du kan ladda ned planprogrammet som pdf på denna webbsida och läsa om visionen för området, programförslaget i sin helhet. Där finns också beskrivet kommande aktiviteter och analyser som gjorts i samband med att förslaget tagits fram. 

Samråd till 30 november

Under slutet av oktober och hela november månad pågår samråd för planprogrammet. Det innebär att du som medborgare så kan lämna dina åsikter om förslaget. Det gör du lättast genom att fylla i webbformuläret som du når via länken nedan:

Tyck om planprogram för Trollbäckens centrumstråk

Du kan också välja e-posta ditt yttrande till plan@tyreso.se.

Öppet hus 7 november

Vill du diskutera förslaget med representanter från projektgruppen? Kom på öppet hus ute i det tillfälliga minitorget vid Alléplan i Trollbäckens centrum den 7 november 2017 kl. 17.30 – 19.00. Du hittar den lilla torgytan på parkeringen vid Alléplan, vid "Delin på torget". Se karta för placering av minitorget. 

 

 

Frågor och svar om planprogrammet

 • Hur tas hänsyn till intilliggande fastigheter vid ny bebyggelse?

  Övergångar mellan ny och befintlig bebyggelse är en viktig fråga och kommer att studeras närmare i kommande detaljplanearbete. Generellt kan sägas att centrala lägen är lämpliga att prövas för en något högre bebyggelse genom detaljplan. Vid framtagande av en detaljplan bör en solstudie göras, för att visa hur förslaget påverkar angränsande fastigheter med skuggor.

 • Måste jag sälja min fastighet som ligger inom planområdet?

  Nej, du måste inte sälja din fastighet. Du behöver heller inte bebygga din fastighet om du inte vill. 

  Planprogrammet visar på en vision för hur området ska utvecklas och det kommer att ligga till grund för framtida detaljplaner.

  Det kan hända att du som fastighetsägare inom planområdet blir kontaktad av företag/exploatörer som är intresserade av att köpa. Det är inget du behöver gå med på. Om du som fastighetsägare däremot vill utveckla eller bygga finns här en möjlighet.

 • Kommer kommunen köpa min mark?

  Kommunen kommer inte att köpa in hela fastigheter, däremot kan kommunen behöva köpa in smalare markremsor för att till exempel göra en cykelbana utmed Vendelsövägen.

 • Varför vill ni bygga ut här?

  Tyresö växer och till år 2035 förväntas kommunen ha 60 000 invånare. Detta är ett av de områden som ingår i översiktsplanens utvecklingsstrategi. Strategin syftar till att skapa en mer sammanhållen kommun genom att arbeta med stråk som förtätar, förstärker och knyter ihop kommunens olika delar.

  Ett av de stråk som pekas ut i den nya översiktsplanen är Vendelsövägen i Trollbäcken som även omfattar Trollbäckens centrum vilket nu är ute på programsamråd. Längs Vendelsövägen kommer karaktären att ändras över tid, från villaområde till att bli mer stadslik.

 • Kommer nuvarande verksamheter kunna finnas kvar?

  Fastighetsägare styr själva över om de vill ansöka om planbesked för sin fastighets utveckling. Hyresgäster har kvar sina hyreskontrakt tills dessa omförhandlas eller sägs upp, i vanlig ordning. 

 • Finns någon plan för vilken typ av byggnader som ska uppföras?

  Utmed Vendelsövägen och främst i anslutning till Alléplan är inriktningen att det ska finnas företag och gärna butiker i bottenvåningen. Det är dock först i samband med framtagande av en detaljplan som mer konkreta förslag tas fram och arkitekturen sätts. 

 • När kan vi få se förslag till ny detaljplan?

  I samband med att en detaljplan samråds. När planprogrammet är antaget kan arbetet med detaljplaner startas upp utifrån inkomna ansökningar som har fått positivt planbesked.

 • Kan vi påverka den nya bebyggelsen?

  I samband med att en detaljplan samråds går det att skicka in synpunkter. Kommunen gör därefter en samlad bedömning, där inkomna synpunkter beaktas. En avvägning görs mellan enskilda och allmänna intressen.

 • Hur hanteras ökade trafikmängder när det byggs mer bostäder?

  En inledande trafikutredning visar på möjliga trafiklösningar som kommer att studeras vidare. I kommande detaljplanearbete är det även viktigt att alternativ till egen bil prioriteras för boende i nytillkommande bebyggelse. 

 • Hur nära fastighetsgräns mot villatomt får flerbostadshus byggas?

  Avståndet kommer att anges i kommande detaljplaner. Normalt sett brukar man hålla cirka fyra meter.


Publicerad av: Maria.Harvig@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-27

Högermeny

Kontakt

Detaljplaneringsenheten

Planarkitekt
Christina Bolinder
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Exploateringsenheten

Exploateringsingenjör
Åsa Ström
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö