Tyck till om tyreso.se

Planprocessen enligt PBL tom 31 december 2014

Detaljplaner som påbörjats innan den 1 januari 2015 omfattas av plan- och bygglagen (PBL) enligt så kallat normalt eller enkelt förfarande.

Normalt förfarande:

Planprocess 2014

Samråd
Kommunen tar fram ett samrådsförslag med översiktsplanen som underlag. Samrådshandlingarna utgörs av planbeskrivning, plankarta, genomförandebeskrivning och fastighetsförteckning (skickas ej ut). Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, kan kommunen ta fram ett särskilt planprogram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner innan samrådet sker. Ibland bifogas även illustrationer och olika utredningar, som exempelvis bullerutredning. I handlingarna beskrivs vad planen är tänkt att innehålla. Samrådshandlingarna skickas sedan på remiss till berörda. Syftet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns inom det aktuella området men också ge berörda möjlighet till insyn och påverkan. Inom angiven tid finns möjlighet att yttra sig och tala om hur man som fastighetsägare eller övrig berörd anser att planen ska utformas. Efter att samrådet avslutats görs en samrådsredogörelse där samtliga yttranden besvaras.

Samrådsförslaget kan innehålla både ett detaljplaneförslag och förslag till gatukostnader.

Granskning
Kommunen gör en bearbetning av detaljplaneförslaget efter synpunkter som kommit fram under samrådet och planen tas sedan upp i kommunstyrelsen för beslut om granskning. Planhandlingarna och samrådsredogörelsen ställs därefter ut i servicecenter i kommunhuset under minst 3 veckor och skickas då även ut till berörda fastighetsägare med flera. Nu finns ytterligare ett tillfälle att yttra sig över detaljplanen. Även efter granskningen görs en sammanställning av inkomna yttranden med svar från kommunen, ett granskningsutlåtande. Efter granskningen kan smärre justeringar av planen göras.

Antagande
Antagandehandlingar tas fram och kommunstyrelsen beslutar om detaljplanen ska antas. Sedan är det kommunfullmäktige som ska anta detaljplanen.

Eventuellt överklagande
Alla berörda som yttrat sig under samråd eller utställning/granskning har rätt att överklaga planen inom 3 veckor efter antagandedatum. Första instans att överklaga till är länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen och deras beslut kan i vissa fall överklagas till mark- och miljööverdomstolen.

Laga kraft
Detaljplanen vinner laga kraft, och börjar därmed gälla, 3 veckor efter planen antagits av kommunfullmäktige om ingen överklagat. Blir planen överklagad vinner planen laga kraft först då planen får ett avgörande hos länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen.

 

Enkelt förfarande:

Planprocess 2014

Ärenden som inte bedöms ha något allmänt intresse, utan bara intressera de närmast berörda, kan hanteras enligt reglerna för enkelt förfarande. I stället för de vanliga procedurerna kring samråd och granskning, kan man samråda endast med länsstyrelsen och de berörda.

Samråd
Förslaget till detaljplan skickas ut på samråd till myndigheter, andra berörda fastighetsägare och intressenter. Handlingarna finns tillgängliga i kommunhuset och på tyreso.se. Inkomna synpunkter redovisas i en samrådsredogörelse, som blir underlag för det fortsatta arbetet.

Antagande
Detaljplanen godkänns och antas av kommunstyrelsen. Före antagandet får de som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda information om när detaljplanen ska antas och en kopia av samrådsredogörelse/utlåtande. Efter att kommunstyrelsen har antagit planen underrättas berörda med utdrag ur kommunstyrelsens protokoll och information om hur man kan överklaga planen.

Överklagande
Den som är berörd av en detaljplan och inte fått sina synpunkter tillgodosedda, och har lämnat skriftliga invändningar under processens gång, kan överklaga beslutet hos länsstyrelsen. (Länsstyrelsens beslut kan sedan överklagas hos mark- och miljödomstolen).

Laga kraft
När planen har antagits av kommunstyrelsen vinner planen laga kraft om inga överklaganden har kommit in, alltså 3 veckor efter planen antagits. Blir planen överklagad vinner planen laga kraft först då planen får ett avgörande hos länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen.


Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2017-06-08

Högermeny