Tyck till om tyreso.se

Detaljplanering - så fungerar det

I städer och tätorter brukar byggprojekt i regel detaljplaneras. Detaljplanen är ett juridiskt dokument som reglerar hur marken får användas. Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen (PBL).

Detaljplanen är en karta över det aktuella planområdet. I den regleras bland annat var hus kan byggas och hur höga de får vara, var gator kan anläggas och vilka grönområden och vattentäkter som ska skyddas. Den som vill göra byggåtgärder i planområdet måste följa detaljplanens bestämmelser.

Det är bara kommunen som kan besluta om detaljplaner och det är även kommunen som tolkar de detaljplaner som finns. I PBL finns bestämmelser om när en detaljplan ska upprättas och när den behöver ändras. Mindre byggprojekt kan ofta godkännas inom den redan befintliga detaljplanen, medan större byggprojekt kan behöva en helt ny detaljplan.

planpil gamla

Bilden visar en allmän beskrivning för hur arbetet/processen för detaljplanering ser ut. För specifika förfaranden, läs under planprocessen längre ned. Klicka på bilden för att få större bild.

 

Planbesked

En fastighetsägare som vill upprätta en ny detaljplan kan ansöka om ett planbesked. Kommunen ska därefter fatta beslut om beskedet inom fyra månader. Det beslutet går inte att överklaga. Även om fastighetsägaren beviljas ett planbesked finns det ingen garanti för att planändringen kommer att antas. Under planprocessen kan kommunstyrelsen också besluta om att planarbetet ska avbrytas.

I Tyresö kommun är det kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott som behandlar ansökan om planbesked. Från och med den 2 maj 2011 tas det ut en avgift när man ansöker om planändring, Minsta avgift för en ansökan om planändring i Tyresö kommun är 8500 kronor.

1 januari 2015 förändrades processen för att ta fram en detaljplan

Intentionen med lagförändringarna i plan- och bygglagen är att planprocessen ska bli effektivare. Som tidigare kommer det att finnas två olika förfaranden. Ett standardförfarande som härstammar från det enkla förfarandet och ett utökat förfarande som härstammar från det normala förfarandet. Kommunen beslutar vilket förfarande som ska följas beroende på planförslagets innebörd och påverkan.

Vad innebär lagändringen 1 januari 2015?


Detaljplanering - så fungerar det

Publicerad av: William Alkén

Senast uppdaterad: 2017-07-17

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö