Tyck till om tyreso.se

Syfte och huvuddrag

 

Frågor och svar

  • Ny detaljplan syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i en till två våningar för kommunalt behov med tillhörande komplementbyggnader. Bostadsbebyggelsen planeras inrymma 6-8 lägenheter. Detaljplanen avser skapa en god helhetsverkan för tillkommande bebyggelsens utformning, placering, höjd och anpassning till stads- och landskapsbild.


    I huvuddrag ska befintlig byggnad ersättas av ny bebyggelse som ska anpassas till omgivningen genom att reglera skala, utformning och höjd samt vegetation anpassas för att skapa insynsskydd för de gemensamma vistelseytorna och skapar ett naturligt intryck i den lummiga villastaden. Förslaget innebär att mark betecknat som allmän platsmark ''park eller plantering'' tas i anspråk för att bli kvartersmark "bostadsändamål".


Högermeny