Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för del av Hanviken 2:1, bostäder vid Stjärnvägen

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att upprätta och samråda förslag till ny detaljplan för bostäder inom del av Hanviken 2:1 vid Stjärnvägen 29C-E i Trollbäcken.

Hanviken 2:1

Detaljplanen upprättas med standardförfarande.

Planuppdrag: MSU 2017-09-01 §92

Samråd: 12 september - 3 oktober 2017

Granskning: Preliminärt kvartal 4 2017

Antagande: Preliminärt kvartal 1 2018

Laga kraft: Tidigast kvartal 1 2018

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Planprocess

 

 

Information

 • Syfte och huvuddrag

  Ny detaljplan syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i en till två våningar för kommunalt behov med tillhörande komplementbyggnader. Bostadsbebyggelsen planeras inrymma 6-8 lägenheter. Detaljplanen avser skapa en god helhetsverkan för tillkommande bebyggelsens utformning, placering, höjd och anpassning till stads- och landskapsbild.


  I huvuddrag ska befintlig byggnad ersättas av ny bebyggelse som ska anpassas till omgivningen genom att reglera skala, utformning och höjd samt vegetation anpassas för att skapa insynsskydd för de gemensamma vistelseytorna och skapar ett naturligt intryck i den lummiga villastaden. Förslaget innebär att mark betecknat som allmän platsmark ''park eller plantering'' tas i anspråk för att bli kvartersmark "bostadsändamål".

 • Upphävande av §113-förordnande

  Del av planområdet är belagt med §113-förordnande enligt tidigare byggnadslag, BL (1947:385). Tyresö kommun ansöker om upphävande av förordnandet på grund av ändrad markanvändning från allmän plats till kvartersmark. Sakägare vid upphävandet av förordnandet är boende inom byggnadsplan nr 65.

 • Samrådshandlingar

  Planhandlingar

  Planbeskrivning

  Plankarta

  Upphävande av §113-förordnande

  Information om upphävande av §113

  Kartbilaga


Publicerad av: Karl.Schriver-Abeln@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-29

Högermeny

Kontakt

Detaljplaneringsenheten

Planarkitekt
Babak Moazzami
Besöksadress:
Stadsbyggnadsförvaltningen
Marknadsgränd 2
135 81, Tyresö

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Exploateringsingenjör
Dijedona Kelmendi
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö