Tyck till om tyreso.se

Förslag till ny bebyggelse

 

Frågor och svar

  • Förslag till ny bebyggelse

    Planområdet är beläget i kommundelen Trollbäcken, Tyresö kommun, i anslutning till norra delen av Fornuddsparken. Det aktuella planområdet berör främst ca 22 000 kvm av fastigheten Kumla 3: 1264 samt fastigheten Kumla 3:93. Övriga berörda fastigheter är Kumla 3:1098, 3:656 samt del av 3:1247.

    Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av en ny skola för 700 elever samt ett vård- och omsorgsboende om ca 50-60 lägenheter inom planområdet. Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse efter den 1 januari 2015 med utökat förfarande. Planförslaget var på samråd mellan 26 maj 2015 – 10 augusti 2015. Efter samrådet innefattas endast skola, vård- och omsorgsboende av planförslaget.

    Planområdet omfattas av Torrläggningsföretag Flaten, Långsjön, Drevviken sjöars sänkning bildat 1864, det vill säga en vattensamfällighet med syfte att torrlägga marken. Torrläggningsföretaget är sakägare, men fyller idag inget syfte då kommunen har funktionsansvar för markdräneringen genom tidigare anlagda rör.

    Del av planområdet är belagt med § 113-förordnande enligt gamla byggnadslagen, BL (1947:385) och boende inom de äldre byggnadsplanerna nr 69, 74 är sakägare. Planområdet omfattas även av ett s.k. torrläggningsföretag med sakägare.


Högermeny