Tyck till om tyreso.se

Förslag till ny bebyggelse

 

Frågor och svar

  • Förslag till ny bebyggelse

    Detaljplanens syfte är att kunna uppföra ny bostadsbebyggelse med 10 lägenheter förutom befintlig villa. Förslaget bedöms kunna bidra till en varierad bostadsstruktur för kommundelen.

    Planen innebär förtätning med fler bostäder än de tre nya en-eller tvåbostadshus som befintlig plan medger. Fem parhus med sammanlagt 10 bostäder föreslås kring en gemensam infartsgata och en lek/uteplats. Upplåtelseformen avses bli bostadsrättsförening på en gemensam fastighet.
    Vallmon 10 med befintlig villabebyggelse minskas något till ytan samt ges servitut för tillfart i infartsgatan. Bebyggelsen ska anpassas till planområdets topografi. Planområdet rymmer en del värdefulla träd och berghällar vilka ges skydd i planen. Med ökad exploatering är dagvattenhanteringen en viktig fråga. Ett kvalitetsprogram ska tas fram.


Högermeny