Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för Vallmon 8-11

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för nya bostäder vid Långsjövägen 51-53. Planområdet är beläget vid Långsjövägen i Skälsätra, Trollbäcken, nära Långsjöns strand.

Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag: MSU 2015-08-12 §95
Samråd: 16 augusti - 6 september 2016
Granskning: Preliminärt kvartal 4 2017
Antagande: Preliminärt kvartal 1 2018
Laga kraft: Tidigast kvartal 1 2018

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Planprocess


 

Information

 • Bakgrund

  Planområdet är beläget vid Långsjövägen i Skälsätra, Trollbäcken, ca 50 meter från Långsjöns strand. Områdets gränsar i nordost till ett naturområde vilket i gällande plan är avsatt som park. Längs sydvästra och sydöstra plangränsen löper Långsjövägen, i öster och i nordväst finns grannfastigheter.

 • Förslag till ny bebyggelse

  Detaljplanens syfte är att kunna uppföra ny bostadsbebyggelse med 10 lägenheter förutom befintlig villa. Förslaget bedöms kunna bidra till en varierad bostadsstruktur för kommundelen.

  Planen innebär förtätning med fler bostäder än de tre nya en-eller tvåbostadshus som befintlig plan medger. Fem parhus med sammanlagt 10 bostäder föreslås kring en gemensam infartsgata och en lek/uteplats. Upplåtelseformen avses bli bostadsrättsförening på en gemensam fastighet.
  Vallmon 10 med befintlig villabebyggelse minskas något till ytan samt ges servitut för tillfart i infartsgatan. Bebyggelsen ska anpassas till planområdets topografi. Planområdet rymmer en del värdefulla träd och berghällar vilka ges skydd i planen. Med ökad exploatering är dagvattenhanteringen en viktig fråga. Ett kvalitetsprogram ska tas fram.

 • Samrådshandlingar


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planarkitekt
Anne-Marie Nyström

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Exploateringsingenjör
Emelie Häll
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö