Tyck till om tyreso.se

Förslag till ny bebyggelse

 

Frågor och svar

  • Planområdet består idag av villabebyggelse, en mack och restauranger. Ny bebyggelse i form av flerbostadshus i 3-4 våningar bidrar till en förtätning i ett kollektivtrafiknära läge. Under flerbostadshusen anordnas garage för att täcka de boendes behov av parkeringsplatser.

    Busshållplatserna utmed Vendelsövägen säkerställs utifrån gällande krav. Utöver trottoarer på båda sidor möjliggörs det på Vendelsövägens östra sida för dubbla cykelbanor. Utmed Slättvägen och Kärrvägen inryms en trottoar på den norra sidan, denna avser uppföras fram till Vårlöksvägen mellan Kärrvägen och angränsande fastighetsgränser. Inom planområdet inryms även längsgående parkeringsplatser utmed Slättvägen och Kärrvägen. För Klockvägen kommer en trottoar uppföras inom planområdet.

    Området är belagt med ett så kallat §113-förordnande enligt gamla byggnadslagen, BL (1947:385). Detta ligger kvar då allmän platsmark inte ändrar användning till kvartersmark.


Högermeny