Tyck till om tyreso.se

Förslag till ny bebyggelse

 

Frågor och svar

 • Planområdet består idag av villabebyggelse, en mack och restauranger.
  Ny bebyggelse i form av flerbostadshus i 3-4 våningar bidrar till en förtätning i ett
  kollektivtrafiknära läge. Under flerbostadshusen anordnas garage för att täcka de
  boendes behov av parkeringsplatser.

  Busshållplatserna utmed Vendelsövägen säkerställs utifrån gällande krav. Utöver
  trottoarer på båda sidor möjliggörs det på Vendelsövägens östra sida för dubbla
  cykelbanor. Utmed Slättvägen och Kärrvägen inryms en trottoar på den norra sidan,
  denna avser uppföras fram till Vårlöksvägen mellan Kärrvägen och angränsande
  fastighetsgränser. Inom planområdet inryms även längsgående parkeringsplatser
  utmed Slättvägen och Kärrvägen. För Klockvägen kommer en trottoar uppföras
  inom planområdet.

  Området är belagt med ett så kallat §113-förordnande enligt gamla byggnadslagen,
  BL (1947:385). Detta ligger kvar då allmän platsmark inte ändrar användning till
  kvartersmark.


Högermeny