Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Bakgrund

    Behovet av bostäder är stort i Stockholmregionen såväl som i Tyresö kommun. Stråket utmed Vendelsövägen är ett av flera områden som är utpekade som föreslagna förtätningsområden i kommunens gällande översiktsplan från år 2008. I samrådsförslaget till ny översiktsplan ingår det som ett område med tät bebyggelse.

    Under perioden 2012-2013 förde kommunen samtal med byggherrar som då var intresserade av en exploatering inom planområdet. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gav i samband med detta samhällsbyggnadsförvaltningen (nuvarande stadsbyggnadsförvaltningen) i uppdrag att påbörja ett planarbete.

    Initiativet för en utveckling togs över av Abacus. Under processens gång har ytterligare en aktör, BoCenter Byggtjänst AB, förvärvat fastigheter inom planområdet, det ursprungliga planområdet har som en konsekvens av detta utökats. Bedömningen är att den föreslagna utvecklingen (och utökningen av planområdet) ligger väl i linje med kommunens bostadsförsörjningsmål.


Högermeny