Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för bostäder vid Södergården

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande av nya bostäder i 3–5 våningar, verksamhetslokaler (avsedda främst för restaurang eller handel) med tillhörande gemensamma vistelseytor och underjordiska parkeringsgarage samt möjliggöra för ett trafiksäkert och attraktivt gaturum i och i anslutning till planområdet.

Detaljplanen tas fram med normalt planförfarande.

Planuppdrag: MSU 2012-05-15 § 71
Beslut om utökat planuppdrag och samråd: MSU 2015-05-20 §82 

Samråd: 26 maj - 18 juni 2015
Granskning: 14 juni - 30 september 2016
Antagande: Preliminärt kvartal 3 2016
Laga kraft: Tidigast kvartal 3/4 2016

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Planprocess

 

 

Information

 • Granskning pågår 14/6– 30/9 2016, öppet hus hålls 5/9

  Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 14 juni - 30 september 2016 för att få synpunkter från dem som berörs av planen. Ett öppet hus där du kan komma och diskutera förslaget med representanter från projektgruppen som arbetat med detaljplanen kommer att hållas i Kumla skola måndagen den 5/9 kl. 17.30-19.00.

  Skicka dina synpunkter skriftligen med brev eller e-post så att det är oss tillhanda senast 30 september 2016. Uppge namn och adress och rubricera skrivelsen med "Yttrande över detaljplan för bostäder vid Södergården. Adress: Tyresö kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 135 81 Tyresö. E-post: plan@tyreso.se. Efter granskningstiden görs ett granskningsutlåtande i vilket kommunen redovisar och kommenterar inkomna synpunkter.

  Den som inte senast under granskningsskedet lämnat in skriftlig synpunkt kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 • Bakgrund

  Behovet av bostäder är stort i Stockholmregionen såväl som i Tyresö kommun.
  Stråket utmed Vendelsövägen är ett av flera områden som är utpekade som föreslagna
  förtätningsområden i kommunens gällande översiktsplan från år 2008. I
  samrådsförslaget till ny översiktsplan ingår det som ett område med tät bebyggelse.

  Under perioden 2012-2013 förde kommunen samtal med byggherrar som då var
  intresserade av en exploatering inom planområdet. Miljö- och
  samhällsbyggnadsutskottet gav i samband med detta samhällsbyggnadsförvaltningen
  (nuvarande stadsbyggnadsförvaltningen) i uppdrag att påbörja ett planarbete.

  Initiativet för en utveckling togs över av Abacus. Under processens gång har
  ytterligare en aktör, BoCenter Byggtjänst AB, förvärvat fastigheter inom planområdet,
  det ursprungliga planområdet har som en konsekvens av detta utökats. Bedömningen
  är att den föreslagna utvecklingen (och utökningen av planområdet) ligger väl i linje
  med kommunens bostadsförsörjningsmål.

 • Förslag till ny bebyggelse

  Planområdet består idag av villabebyggelse, en mack och restauranger.
  Ny bebyggelse i form av flerbostadshus i 3-4 våningar bidrar till en förtätning i ett
  kollektivtrafiknära läge. Under flerbostadshusen anordnas garage för att täcka de
  boendes behov av parkeringsplatser.

  Busshållplatserna utmed Vendelsövägen säkerställs utifrån gällande krav. Utöver
  trottoarer på båda sidor möjliggörs det på Vendelsövägens östra sida för dubbla
  cykelbanor. Utmed Slättvägen och Kärrvägen inryms en trottoar på den norra sidan,
  denna avser uppföras fram till Vårlöksvägen mellan Kärrvägen och angränsande
  fastighetsgränser. Inom planområdet inryms även längsgående parkeringsplatser
  utmed Slättvägen och Kärrvägen. För Klockvägen kommer en trottoar uppföras
  inom planområdet.

  Området är belagt med ett så kallat §113-förordnande enligt gamla byggnadslagen,
  BL (1947:385). Detta ligger kvar då allmän platsmark inte ändrar användning till
  kvartersmark.

 • Samrådshandlingar

  Planhandlingar

  Planbeskrivning

  Plankarta

  Tillhörande utredningar

  Bullerrapport

  Solstudie

  Starthandlingar

  Behovsbedömning

  Tjänsteskrivelse

 • Granskningshandlingar

 


Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2016-08-16

Högermeny

Kontakt

Detaljplaneringsenheten

Planarkitekt
Annie Söder
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2