Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för bostäder vid Södergården

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande av nya bostäder i 3–4 våningar, verksamhetslokaler (avsedda främst för restaurang eller handel) med tillhörande gemensamma vistelseytor och underjordiska parkeringsgarage.

Detaljplanen tas fram med normalt planförfarande.

Planuppdrag: MSU 2012-05-15 § 71
Beslut om utökat planuppdrag och samråd: MSU 2015-05-20 §82 
Samråd: 26 maj - 18 juni 2015
Granskning: 14 juni - 30 september 2016
Antagande: 30 mars 2017
Laga kraft:

 

Detaljplanen är överklagad

 

 

 

Information

 • Syfte och huvuddrag

  Syftet med planen är att skapa en tätare bebyggelsestruktur utmed Vendelsövägen med fler bostäder och med möjlighet till lokaler i gatuplan. Gatumiljön ses över för att skapa ett mer stadsmässigt gaturum.

 • Bakgrund

  Behovet av bostäder är stort i Stockholmregionen såväl som i Tyresö kommun. Stråket utmed Vendelsövägen är ett av flera områden som är utpekade som föreslagna förtätningsområden i kommunens gällande översiktsplan från år 2008. I samrådsförslaget till ny översiktsplan ingår det som ett område med tät bebyggelse.

  Under perioden 2012-2013 förde kommunen samtal med byggherrar som då var intresserade av en exploatering inom planområdet. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gav i samband med detta samhällsbyggnadsförvaltningen (nuvarande stadsbyggnadsförvaltningen) i uppdrag att påbörja ett planarbete.

  Initiativet för en utveckling togs över av Abacus. Under processens gång har ytterligare en aktör, BoCenter Byggtjänst AB, förvärvat fastigheter inom planområdet, det ursprungliga planområdet har som en konsekvens av detta utökats. Bedömningen är att den föreslagna utvecklingen (och utökningen av planområdet) ligger väl i linje med kommunens bostadsförsörjningsmål.

 • Förslag till ny bebyggelse

  Planområdet består idag av villabebyggelse, en mack och restauranger. Ny bebyggelse i form av flerbostadshus i 3-4 våningar bidrar till en förtätning i ett kollektivtrafiknära läge. Under flerbostadshusen anordnas garage för att täcka de boendes behov av parkeringsplatser.

  Busshållplatserna utmed Vendelsövägen säkerställs utifrån gällande krav. Utöver trottoarer på båda sidor möjliggörs det på Vendelsövägens östra sida för dubbla cykelbanor. Utmed Slättvägen och Kärrvägen inryms en trottoar på den norra sidan, denna avser uppföras fram till Vårlöksvägen mellan Kärrvägen och angränsande fastighetsgränser. Inom planområdet inryms även längsgående parkeringsplatser utmed Slättvägen och Kärrvägen. För Klockvägen kommer en trottoar uppföras inom planområdet.

  Området är belagt med ett så kallat §113-förordnande enligt gamla byggnadslagen, BL (1947:385). Detta ligger kvar då allmän platsmark inte ändrar användning till kvartersmark.

 • Samrådshandlingar

  Planhandlingar

  Planbeskrivning

  Plankarta

  Tillhörande utredningar

  Bullerrapport

  Solstudie

  Starthandlingar

  Behovsbedömning

  Tjänsteskrivelse

 • Granskningshandlingar

 • Antagandehandlingar

 


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö