Tyck till om tyreso.se

Ändring av detaljplan för Linde 13:9

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att upprätta ett förslag till ändring av detaljplan för Linde 13:9 i Trollbäcken.

Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag: MSU 2016-08-31 §99
Samråd: 10 november - 24 november 2016
Granskning: 24 januari - 14 februari 2017
Antagande: KF 2017-03-30
Laga kraft:

 

Detaljplanen är överklagad

 

 

 

Information

 • Bakgrund

  Gällande detaljplan för fastigheten Linde 13:9 togs fram med syftet att möjliggöra en ombyggnad av huvudbyggnaden till ett så kallat fullvärdigt boende enligt lagen om särskilt stöd och service till funktionshindrade. En planändring skulle möjliggöra en ökad byggrätt, vilket var en förutsättning för att bygga om huset till lägenheter och medföra en avsevärt högre livskvalitet för de boende, samt en stor förbättring för personalen. Fastigheten Linde hade sedan tidigare använts som ett gruppboende inom liknande verksamhet.

  Under samrådsskedet konstaterade omkringboende att störningar med hög ljudnivå var betydande och att det varit så sedan anläggningens ankomst. Detta ledde till att vid framtagandet av gällande detaljplan vidtogs bestämmelser inom planen att plank ska uppföras eller byggnad utformas som ett bullerskydd mot den närliggande fastigheten Linde 13:2. På grund av denna bestämmelse finns idag ett bullerplank nära angränsande till de boendes lägenheter på Linde 13:9. Bullerplanket bidrar till mörka miljöer och sämre boendeförhållanden för de boende på Villa Lindes LSS boende.

  Det har konstaterats att det kring Linde 13:9 inte finns något buller i den mån att bullerskydd krävs enligt lag, vilket innebär att det inte går att motivera ett krav på bullerplank på fastigheten.

 • Syfte och huvuddrag

  Syftet med ändringen av planen är att ta bort bestämmelsen kring störningsskydd då befintligt bullerplank inte krävs enligt lag.

 • Samrådshandlingar

 • Granskningshandlingar

 • Antagandehandlingar


Publicerad av: William Alkén

Senast uppdaterad: 2017-05-26

Högermeny

Kontakt

Detaljplaneringsenheten

Chef för detaljplaneringsenheten
Ida Olén
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö