Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Bakgrund

    Tyresö Bostäder AB inkom till kommunen i under sommaren 2013 med en förfrågan om att uppföra en detaljplan för de aktuella fastigheterna, Tyresö 1:480, Strand 1:335, 1:511, 1:519, 1:520 och delar av Strand 1:2 och Tyresö 1:544. Detta för att möjliggöra uppförande av flerbostadshus inom planområdet. Ansökan omfattade ursprungligen ett större område som sträckte sig hela vägen till Björkvägen i väster som innehöll 10 huskroppar med ca 220 lägenheter. Området minskades senare på grund av markägoförhållanden till att nu enbart beröra fastigheter som Tyresö Bostäder AB i dagsläget äger. Planområdesgränsen har även påverkats av Tyresövägens eventuella framtida behov av breddning.

    Fastigheterna ligger i Tyresö Strand där stor del av bebyggelsen uppförts som delar i Trädgårdsstaden vilket inneburit att bebyggelsen har en tydlig karaktär. Denna är viktig att knyta an till och ta hänsyn till. Planområdet är idag måttligt bebyggt med några enstaka friliggande bostadshus. Den nya planen skulle istället möjliggöra tillkomsten av flerbostadshus i 3-5 våningar innehållandes ca 120 smålägenheter.


Högermeny