Tyck till om tyreso.se

Bostäder vid Maria Sofias väg

Detaljplaneförslaget gäller fastigheterna Tyresö 1:480, Strand 1:335, Strand 1:511, Strand 1:519, Strand 1:520 samt del av fastigheterna Tyresö 1:544 och Strand 1:2 i Tyresö Strand, Tyresö kommun.

Det aktuella planområdet är beläget norr om Tyresövägen, mellan seniorboendet Porträttet och Björkvägen. Planen tas fram med normalt planförfarande.

Planuppdrag: MSU 2013-09-11 §115
Samråd: 9 februari - 8 mars 2016

Aktuell status: detaljplanen är för närvarande inte aktiv

Tidsplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång som en följd av oförutsedda händelser.

Planprocess

 

Information

 • Förslag till ny bebyggelse

  Bebyggelse uppförs i form av flerbostadshus i 3-4 våningar, där de högre husen främst placeras närmast Tyresövägen, och de lägre mot befintlig bebyggelse längs Maria Sofias väg. Bebyggelsen föreslås utformas med utgångspunkt i de gestaltningsprogram som finns i Tyresö Strands trädgårdsstad, när det gäller byggnadernas skala, färgsättning och tydligt utformade gaturum. Förslaget möjliggör att cirka 120 nya lägenheter kan uppföras. Av dessa är lägenhetsfördelningen 75 % 1:or och 25 % 2:or. Utöver bostadsbebyggelsen tillkommer miljöhus och parkeringar samt en enkelriktad gårdsgata för god tillgänglighet och angöring till den nya bebyggelsen. Denna gårdsgata kommer då löpa parallellt med Tyresövägen med en markremsa mellan för trädplantering och häckar. En smal remsa av Maria Sofias väg ingår också i planen.

  Detaljplanen gör det möjligt att uppföra nya bostäder i flerbostadshus vid Maria Sofias väg. Planen möjliggör en bredare demografisk blandning genom tillkomsten av mindre lägenheter i kommundelen Tyresö Strand. Den nya bebyggelsen ska utgöra en ny årsring till Tyresö Strands trädgårdsstad med den utformning och karaktär som kännetecknar denna.

 • Bakgrund

  Tyresö Bostäder AB inkom till kommunen i under sommaren 2013 med en förfrågan om att uppföra en detaljplan för de aktuella fastigheterna, Tyresö 1:480, Strand 1:335, 1:511, 1:519, 1:520 och delar av Strand 1:2 och Tyresö 1:544. Detta för att möjliggöra uppförande av flerbostadshus inom planområdet. Ansökan omfattade ursprungligen ett större område som sträckte sig hela vägen till Björkvägen i väster som innehöll 10 huskroppar med ca 220 lägenheter. Området minskades senare på grund av markägoförhållanden till att nu enbart beröra fastigheter som Tyresö Bostäder AB i dagsläget äger. Planområdesgränsen har även påverkats av Tyresövägens eventuella framtida behov av breddning.

  Fastigheterna ligger i Tyresö Strand där stor del av bebyggelsen uppförts som delar i Trädgårdsstaden vilket inneburit att bebyggelsen har en tydlig karaktär. Denna är viktig att knyta an till och ta hänsyn till. Planområdet är idag måttligt bebyggt med några enstaka friliggande bostadshus. Den nya planen skulle istället möjliggöra tillkomsten av flerbostadshus i 3-5 våningar innehållandes ca 120 smålägenheter.

 • Samrådshandlingar

  Samrådshandlingar

  Planbeskrivning

  Plankarta

  Starthandlingar

  Start-PM

  Behovsbedömning


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö