Tyck till om tyreso.se

Granskning 7-28 november 2017

 

Frågor och svar

  • Granskning 7-28 november 2017

    Detaljplanen finns utställd för granskning till den 28 november, för att få synpunkter från dem som berörs av planen. De handlingar som hör till detaljplaneförslaget finns tillgängligt på kommunens webbplats; www.tyreso.se/apelvagen, på kommunens bibliotek samt vid kommunens servicecenter eller enligt överenskommelse med plankoordinator. Inkomna samrådsyttranden redovisas och kommenteras i samrådsredogörelsen.

    Tyck till senast 28 november

    Vi vill gärna ha din åsikt om det här förslaget. Senast den 28 november måste ditt yttrande vara kommunen tillhanda, skicka din skrivelse via e-post: plan@tyreso.se eller till Tyresö kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 135 81 Tyresö. Uppge namn och adress och rubricera skrivelsen med "Yttrande över detaljplan för Apelvägen". Efter granskningsperioden görs en granskningsutlåtande där kommunen redovisar och kommenterar inkomna synpunkter.

    Den som inte senast under granskningsskedet lämnat in skriftlig synpunkt kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.


Högermeny