Tyck till om tyreso.se

Syfte och huvuddrag

 

Frågor och svar

  • Syfte

    Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, centrumlokaler, verksamhetslokaler och vårdboende med tillhörande gemensamhets- och utevistelseytor samt parkering. Detaljplanen avser skapa en god helhetsverkan på platsen för tillkommande byggnaders utformning, placering, höjd och anpassning till stads- och landskapsbild samt skydda träd och vegetation.

    Huvuddrag

    Inom detaljplanearbetet utreds möjligheterna att uppföra bostäder i 3–5 våningar samt verksamhetslokaler i bottenvåningen längs Tyresövägen samt ett vårdboende längs Apelvägen. Parkering möjliggörs i huvudsak i underjordiskt parkeringsgarage. I den södra delen av planområdet utreds möjligheterna att uppföra bostadsbebyggelse i 2–4 våningar runt en gemensam inglasad innergård. Parkering möjliggörs i underjordiskt parkeringsgarage. I planbeskrivningen visar illustrationsbilder hur byggnaderna kan gestaltas i enlighet med planförslaget. I samband med detaljplanearbetet har två kvalitetsprogram tagits fram för norra respektive södra planområdet, för att säkerställa den arkitektoniska kvaliteten i förslaget inför genomförandet. Kvalitetsprogrammen biläggs marköverlåtelseavtal.

    Utredningar gällande dagvatten, geoteknik, buller och brand har tagits fram ochbiläggs planförslaget. Planförslaget bedöms inte medföra någon betydandemiljöpåverkan, vilket konstateras i behovsbedömningen. Planarbetet bedrivs medstandardförfarande och detaljplanen bedöms kunna bli antagen under kvartal 1, 2018.


Högermeny