Tyck till om tyreso.se

Syfte och huvuddrag

 

Frågor och svar

 • Syfte

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, centrumlokaler, vårdcentral och vårdboende med tillhörande gemensamhets- och utevistelseytor samt parkering. Detaljplanen avser skapa en god helhetsverkan på platsen för tillkommande byggnaders utformning, placering, höjd och anpassning till stads- och landskapsbild samt skydda träd och vegetation.

  Huvuddrag

  Utreda möjligheterna att uppföra bostäder i 3-5 våningar längs Tyresövägen, vårdcentral samt vårdboende i den norra delen av planområdet. Parkering möjliggörs i huvudsak i parkeringsgarage under mark. I den södra delen av planområdet utreds möjligheterna att uppföra bostadsbebyggelse i 2-4 våningar runt en gemensam inglasad innergård. Parkering möjliggörs i huvudsak under mark.

  I planbeskrivningen visar illustrationsbilder hur byggnaderna kan gestaltas i enlighet med planförslaget.
  I samband med detaljplanearbetet kommer ett kvalitetsprogram tas fram för planområdet för att säkerställa den arkitektoniska kvaliteten i förslaget inför genomförandet. Kvalitetsprogram biläggs marköverlåtelseavtal. Utredningar gällande dagvatten, geoteknik, buller och brand har tagits fram och biläggs planförslaget. Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Planarbetet bedrivs med standardförfarande och detaljplanen bedöms kunna bli antagen under kvartal 4, 2017.


Högermeny