Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för Apelvägen

En ny detaljplan tas fram för området vid Apelvägen i Tyresö Strand. Detaljplanen innehåller förslag till bostäder, vårdcentral och äldreboende.

Det aktuella utredningsområdet ligger mellan Tyresövägen, Prästgårdsvägen och Apelvägen och berör fastigheterna Tyresö 1:472, 1:473, 1:477, 1:478 samt 1:787.

Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag: MSU 2015-09-24 §120 
Utökat planuppdrag: MSU 2015-12-17 §180
Samråd: 11 april till 15 maj 2017
Granskning: Preliminärt kvartal 3 2017
Antagande: Preliminärt kvartal 3 2017
Laga kraft: Tidigast kvartal 1 2018


Tidsplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång.

Planprocess

 

 

Information

 • Syfte och huvuddrag

  Syfte

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, centrumlokaler, vårdcentral och vårdboende med tillhörande gemensamhets- och utevistelseytor samt parkering. Detaljplanen avser skapa en god helhetsverkan på platsen för tillkommande byggnaders utformning, placering, höjd och anpassning till stads- och landskapsbild samt skydda träd och vegetation.

  Huvuddrag

  Utreda möjligheterna att uppföra bostäder i 3-5 våningar längs Tyresövägen, vårdcentral samt vårdboende i den norra delen av planområdet. Parkering möjliggörs i huvudsak i parkeringsgarage under mark. I den södra delen av planområdet utreds möjligheterna att uppföra bostadsbebyggelse i 2-4 våningar runt en gemensam inglasad innergård. Parkering möjliggörs i huvudsak under mark.

  I planbeskrivningen visar illustrationsbilder hur byggnaderna kan gestaltas i enlighet med planförslaget.
  I samband med detaljplanearbetet kommer ett kvalitetsprogram tas fram för planområdet för att säkerställa den arkitektoniska kvaliteten i förslaget inför genomförandet. Kvalitetsprogram biläggs marköverlåtelseavtal. Utredningar gällande dagvatten, geoteknik, buller och brand har tagits fram och biläggs planförslaget. Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Planarbetet bedrivs med standardförfarande och detaljplanen bedöms kunna bli antagen under kvartal 4, 2017.

 • Bakgrund

  Området mellan Tyresövägen, Prästgårdsvägen och Apelvägen föreslås i gällande översiktsplan från 2008 att användas för kommunal verksamhet och bostadsbebyggelse. Närmare anges att området främst är avsett för äldreboende, men att det är stort nog att även rymma vanliga bostäder (tätare bostadsbebyggelse) och eventuellt vårdcentral. Området saknar i dag detaljplan.

  Wallenstam inkom i april 2015 med en förfrågan om att upprätta en detaljplan för området. I april 2015 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ett positivt planbesked. Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av bostäder och ett särskilt boende med parkering och gemensamma vistelseytor. Eftersom kommundelen saknar vårdcentral i dagsläget ska även möjligheten att lokalisera en sådan i anslutning till det särskilda boendet utredas under planarbetet.

  BoAktivt inkom till kommunen i oktober 2015 med en förfrågan om att upprätta detaljplan för fastigheterna Tyresö 1:540 och Tyresö 1:541. Detta för att göra det möjligt att uppföra nya bostäder enligt deras koncept särskilt anpassat för människor i högre ålder. Då området gränsar till intilliggande planområde bedöms dessa båda projekt kunna inrymmas i samma detaljplan, vilket resulterat i ett beslut om utökat planuppdrag.

 • Samrådshandlingar


Publicerad av: Jennifer Peel

Senast uppdaterad: 2017-05-26

Högermeny

Kontakt

Detaljplaneringsenheten

Chef för detaljplaneringsenheten
Ida Olén
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö