Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för Apelvägen

En ny detaljplan tas fram för området vid Apelvägen i Tyresö Strand. Detaljplanen innehåller förslag till bostäder, vårdcentral och äldreboende.

Det aktuella utredningsområdet ligger mellan Tyresövägen, Prästgårdsvägen och Apelvägen och berör fastigheterna Tyresö 1:472, 1:473, 1:477, 1:478 samt 1:787.

Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag: MSU 2015-09-24 §120 
Utökat planuppdrag: MSU 2015-12-17 §180

Samråd: Preliminärt kvartal 1 2017
Granskning: Preliminärt kvartal 2 2017
Antagande: Preliminärt kvartal 3 2017
Laga kraft: Tidigast kvartal 3 2017

Tidsplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång.

 

Information

 • Förslag till ny bebyggelse

  Förslaget innehåller cirka 210 – 230 bostäder i 3 till 6 våningar. Bebyggelsen ska i möjligaste mån anpassas efter platsens befintliga natur och terräng. I norr, mot Tyresövägen, förslås sammanhängande byggnader som omsluter ett torg och utgör ett skydd mot Tyresövägens buller. I den södra delen består bebyggelsen av mer fristående volymer. Cirka hälften av bostäderna ska uppföras med hyresrätt och hälften med bostadsrätt. Parkeringen till bostäderna ska i huvudsakligen förläggas i ett gemensamt underjordiskt garage.

  Ett äldreboende med plats för cirka 60 boenden föreslås byggas vid torget i den norra delen av planområdet. Det fortsatta planarbetet får visa hur besöksparkeringarna till verksamheterna bäst lokaliseras. En eventuell vårdcentral skulle med fördel integreras med det särskilda boendet.

  Apelvägen idé

  Visionsbild, vy mot nordväst. Klicka på bilden för att se den i större format. Bild: sandellsandberg

   

  Söder om planområdet har förslaget utökats till att omfatta fastigheterna Tyresö 1:540 och Tyresö 1:54. Det utökade förslaget innehåller ca 50 lägenheter i 2-3 våningar enligt BoAktivt-konceptet, som uppförs kring en gemensam inglasad gård, med fokus på människor i högre ålder.

 • Bakgrund

  Området mellan Tyresövägen, Prästgårdsvägen och Apelvägen föreslås i gällande översiktsplan från 2008 att användas för kommunal verksamhet och bostadsbebyggelse. Närmare anges att området främst är avsett för äldreboende, men att det är stort nog att även rymma vanliga bostäder (tätare bostadsbebyggelse) och eventuellt vårdcentral. Området saknar i dag detaljplan.

  Wallenstam inkom i april 2015 med en förfrågan om att upprätta en detaljplan för området. I april 2015 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ett positivt planbesked. Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av bostäder och ett särskilt boende med parkering och gemensamma vistelseytor. Eftersom kommundelen saknar vårdcentral i dagsläget ska även möjligheten att lokalisera en sådan i anslutning till det särskilda boendet utredas under planarbetet.

  BoAktivt inkom till kommunen i oktober 2015 med en förfrågan om att upprätta detaljplan för fastigheterna Tyresö 1:540 och Tyresö 1:541. Detta för att göra det möjligt att uppföra nya bostäder enligt deras koncept särskilt anpassat för människor i högre ålder. Då området gränsar till intilliggande planområde bedöms dessa båda projekt kunna inrymmas i samma detaljplan, vilket resulterat i ett beslut om utökat planuppdrag.

 • Planhandlingar

  Planuppdrag

  Start-PM

  Behovsbedömning

  Utökat planuppdrag

  Start-PM

  Behovsbedömning


Publicerad av: William Alkén

Senast uppdaterad: 2017-02-09

Högermeny

Kontakt

Detaljplaneringsenheten

Chef för detaljplaneringsenheten
Ida Olén
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö