Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för Apelvägen

En ny detaljplan tas fram för området vid Apelvägen i Tyresö Strand. Detaljplanen innehåller förslag till bostäder, vårdboende och verksamhetslokaler.

Det aktuella utredningsområdet ligger mellan Tyresövägen, Prästgårdsvägen och Apelvägen och berör fastigheterna Tyresö 1:472, 1:473, 1:477, 1:478 samt 1:787.

Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag: MSU 2015-09-24 §120 
Utökat planuppdrag: MSU 2015-12-17 §180
Samråd: 11 april - 15 maj 2017
Granskning: 7 - 28 november 2017
Antagande: Preliminärt kvartal 1 2018
Laga kraft: Tidigast kvartal 1 2018


Tidsplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång.

Planprocess


Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta planen.

 

 

Information

 • Bakgrund

  Wallenstam inkom i april 2015 med en förfrågan om att upprätta en detaljplan för fastigheterna Tyresö 1:472, 1:473, 1:477, 1:478 samt 1:787 vid Apelvägen i Tyresö strand. I april 2015 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ett positivt planbesked.

  Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 24 september 2015 i uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för bostäder, verksamhetslokaler och särskilt boende inom, eller inom del av ovanstående fastigheter vid Apelvägen.

  BoAktivt inkom i oktober 2015 med en förfrågan om att upprätta detaljplan för fastigheterna Tyresö 1:540 och Tyresö 1:541. 17 december 2015 gav Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ett utökat uppdrag till stadsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för bostäder inom fastigheterna Tyresö 1:540 och Tyresö 1:541 vid Apelvägen för gemensam handläggning med ovanstående tidigare planuppdrag.

 • Syfte och huvuddrag

  Syfte

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, centrumlokaler, verksamhetslokaler och vårdboende med tillhörande gemensamhets- och utevistelseytor samt parkering. Detaljplanen avser skapa en god helhetsverkan på platsen för tillkommande byggnaders utformning, placering, höjd och anpassning till stads- och landskapsbild samt skydda träd och vegetation.

  Huvuddrag

  Inom detaljplanearbetet utreds möjligheterna att uppföra bostäder i 3–5 våningar samt verksamhetslokaler i bottenvåningen längs Tyresövägen samt ett vårdboende längs Apelvägen. Parkering möjliggörs i huvudsak i underjordiskt parkeringsgarage. I den södra delen av planområdet utreds möjligheterna att uppföra bostadsbebyggelse i 2–4 våningar runt en gemensam inglasad innergård. Parkering möjliggörs i underjordiskt parkeringsgarage. I planbeskrivningen visar illustrationsbilder hur byggnaderna kan gestaltas i enlighet med planförslaget. I samband med detaljplanearbetet har två kvalitetsprogram tagits fram för norra respektive södra planområdet, för att säkerställa den arkitektoniska kvaliteten i förslaget inför genomförandet. Kvalitetsprogrammen biläggs marköverlåtelseavtal.

  Utredningar gällande dagvatten, geoteknik, buller och brand har tagits fram ochbiläggs planförslaget. Planförslaget bedöms inte medföra någon betydandemiljöpåverkan, vilket konstateras i behovsbedömningen. Planarbetet bedrivs medstandardförfarande och detaljplanen bedöms kunna bli antagen under kvartal 1, 2018.

 • Samrådshandlingar

 • Granskningshandlingar


Publicerad av: Jennifer Peel

Senast uppdaterad: 2017-11-06

Högermeny

Kontakt

Planarkitekt, Sweco
Erik Mejer

Kontakt

Exploateringsingenjör, Structor
Barbara Vincent

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö