Tyck till om tyreso.se

Tegelbruket etapp 11

Detaljplanen Tegelbruket etapp 11 är en omvandlingsplan som syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten samt avlopp byggs ut.

Detaljplanen tas fram med normalt planförfarande.

Planuppdrag: MSU 2014-11-26 § 151
Samråd: Preliminärt kvartal 4 2016
Granskning: Preliminärt kvartal 2 2017
Antagande: Preliminärt kvartal 3 2017
Laga kraft: Tidigast kvartal 3 2017

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

 

Information

 • Förslag till ny bebyggelse

  Detaljplanen Tegelbruket etapp 11 är en omvandlingsplan som syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten samt avlopp byggs ut. Tegelbruket omfattas i huvudsak av äldre detaljplaner i form av avstyckningsplaner och byggnadsplaner avsedda för fritidshusbebyggelse. I takt med att andelen permanentboende har ökat i området har även belastningen på miljön ökat. Såsom ökat uttag av grundvatten och ett ökat utsläpp av avloppsvatten. Dessutom har kraven på service och bättre vägstandard i området ökat.

  Byggrätter och tomtstorlekar föreslås följa de riktlinjer som anges i den fördjupade översiktsplanen (120-160 kvm byggnadsyta och minsta tomtstorlek cirka 3 000 kvm). Etappen omfattar totalt cirka 55 privatägda fastigheter.

 • Bakgrund

  Brevikshalvön saknar idag kommunalt vatten och avlopp och vägarna är smala med dålig standard. Eftersom allt fler flyttar till området innebär det en hård belastning på miljön med ett ökat uttag av grundvattnet och påverkan från enskilda avlopp. Vägarna är inte dimensionerade för den större trafikmängden och det saknas gång- och cykelbanor, vägbelysning och service i området. Gällande detaljplaner i form av avstyckningsplaner och byggnadsplaner är avsedda för fritidshusbebyggelse och ger en mycket liten byggrätt. Strandskydd gäller i dag på allmän platsmark i området.

  För att bättre rusta området för permanentboende beslutade kommunfullmäktige i april 2000 att göra en fördjupad översiktsplan för områdena Brevikshalvön, Raksta, Solberga och Bergholm. Den fördjupade översiktsplanen anger utgångspunkter och mål för områdets utveckling och ska fungera som ett program för kommande detaljplaner. Den fördjupade översiktsplanen antogs i mars 2003 och innehåller en etappindelning för områdets utbyggnad, varav detta område är etapp 11.

 • Starthandlingar


Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2016-10-18

Högermeny

Kontakt

Detaljplaneringsenheten

Planarkitekt
Carolin Andersson
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Detaljplaneringsenheten

Planarkitekt
Sophia Norrman Winter
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Exploateringsingenjör
Emelie Häll
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2