Tyck till om tyreso.se

Förslag till ny bebyggelse

 

Frågor och svar

  • Förslag till ny bebyggelse

    Planens syfte är att varsamt anpassa området Raksta, etapp 8, för permanentboende med hänsyn till skärgårdsmiljön och områdets karaktär. Planförslaget omfattar bland annat utbyggnad av vägar, vatten- och avloppsledningar, större byggrätter, skydd av värdefull naturmiljö samt bevarande av kulturhistoriskt intressant bebyggelse.

    Planförslaget innebär en omvandling från fritidshusbebyggelse till permanentbostäder. Det medför att fastigheterna inom planområdet får ändrade byggrätter, att kommunalt vatten och avlopp dras in i planområdet och att gator ges en högre standard samt belysning. Planen ger även möjlighet att ha mindre verksamhet jämte bostaden på fastigheten. Planförslaget innebär också att naturmark i vissa delar bevaras och skyddas och värdefulla byggnader ges skydds- eller varsamhetsbestämmelser.


Högermeny