Tyck till om tyreso.se

Raksta etapp 8

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan och gatukostnadsutredning för Raksta, etapp 8. Ett nytt samråd för 113 §-förordnandet hålls mellan den 20 december 2016 och 10 januari 2017. Välkomna med era synpunkter!


Byggrätter och tomtstorlekar föreslås följa de riktlinjer som anges i den fördjupade översiktsplanen för östra Tyresö. Detaljplanen tas fram med normalt förfarande.

Planuppdrag: MSU 2014-06-16 § 96
Programsamråd: Översiktsplanen gäller som program
Samråd: 5 augusti - 30 september 2014
Granskning: 22 mars - 3 maj 2016
Antagande: Preliminärt kvartal 1 2017
Laga kraft: Tidigast kvartal 2 2017

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Planprocess

 

Information

 

Mer information

Under våren/sommaren 2016 kommer kommunen att vara ute på plats för att inventera området inför fastställandet av servislägen för VA-anslutning. Har ni önskemål för placering av dessa, vill vi uppmana att ni redan nu tar kontakt med kommunen. Ett separat utskick med förslag på placering kommer även att skickas ut till hösten gällande detta. Ni har då möjlighet att återkomma till kommunen inom en viss tid med synpunkter om ni inte är nöjda med förslaget och det blir sista chansen att påverka placeringen! Ytterligare information kommer i samband med utskicket.


Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2016-12-20

Högermeny

Kontakt

Detaljplaneringsenheten

Planarkitekt
Annie Söder
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Exploateringsingenjör
Amalia Tjärnstig
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2