Tyck till om tyreso.se

Syfte och huvuddrag

 

Frågor och svar

 • Syfte och huvuddrag

  Områdets möjlighet att bli en permanent yta för upplag, masshantering och krossning av berg utreds. Transporter av massor skulle ske mellan området och olika utbyggnadsområden. Inledningsvis förväntas massorna komma från olika etapper inom östra Tyresö och Raksta.

  Frågor som ska behandlas i planarbetet är:

  • Avgränsning av planområdet
  • Tillståndsprövning enligt 9 kap. miljöbalken
  • Trafik, bland annat mötespunkter och oskyddade trafikanter
  • Buller- och dagvattenutredning
  • Skyddsvärda träd och andra eventuella naturvärden
  • Landskapsbild/Gestaltningsfrågor
  • Arrendeavtal

Högermeny