Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för lokal masshantering vid Storängen inom del av fastigheten Tyresö 1:1

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har gett stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för lokal masshantering vid Storängen i Östra Tyresö.

Storängen masshantering

Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag: MSU 2017-09-25 § 110
Samråd: Preliminiärt kvartal 3, 2018
Granskning: Preliminärt kvartal 1, 2019
Antagande: Preliminärt kvartal 2, 2019
Laga kraft: Preliminiärt kvartal 2, 2019

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Planprocess 2015

 

 

Information

 • Bakgrund

  Kommunen omvandlar ett stort antal fritidshusbebyggelseområden till permanenta bostadsområden.  I samband med denna utbyggnad byggs vägar och vatten och avlopp ut. Genom att bygga ut vatten och avlopp minskas utsläppen från privata avloppsanläggningar till omgivande vattendrag och sjöar av betydande omfattning exempelvis Östersjön.

  Vid utbyggnad av vägar behöver massor hanteras, exempelvis av jord och berg. För att ha en långsiktig planering och att detta ska göras på ett hållbart sätt behövs en lokal masshantering. I strategin (Strategi för etablering, schaktupplag och masshantering i Tyresö kommun, 2012) är Storängen utpekad som ett av områdena för lokal masshantering.

 • Syfte och huvuddrag

  Områdets möjlighet att bli en permanent yta för upplag, masshantering och krossning av berg utreds. Transporter av massor skulle ske mellan området och olika utbyggnadsområden. Inledningsvis förväntas massorna komma från olika etapper inom östra Tyresö och Raksta.

  Frågor som ska behandlas i planarbetet är:

  • Avgränsning av planområdet
  • Tillståndsprövning enligt 9 kap. miljöbalken
  • Trafik, bland annat mötespunkter och oskyddade trafikanter
  • Buller- och dagvattenutredning
  • Skyddsvärda träd och andra eventuella naturvärden
  • Landskapsbild/Gestaltningsfrågor
  • Arrendeavtal
 • Starthandlingar


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-12-07

Högermeny

Kontakt

Detaljplaneringsenheten

Planarkitekt
Christina Bolinder
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Projektledare
Carina Lindberg
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö