Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Bakgrund

    De områden på Brevikshalvön som ännu inte ännu planlagts för bebyggelse syftande till permanentboende saknar idag kommunalt vatten och avlopp och vägarna är smala med dålig standard. Eftersom alltfler flyttar till området innebär det en hård belastning på miljön med ett ökat uttag av grundvattnet och påverkan från undermåliga enskilda avlopp. Vägarna är inte dimensionerade för den större trafikmängden och det saknas gång- och cykelbanor, vägbelysning och service i området.

    År 2003 antog kommunfullmäktige en fördjupad översiktsplan för Östra Tyresö som anger utgångspunkter och mål för områdets utveckling. Under 2017 har arbetet att se över etappindelning samt riktlinjer för byggrätter och gatukostnadsprinciper fortgått i arbetet med Strategi för Östra Tyresö. Dessa principer och riktlinjer ersätter, tillsammans med kommunens nya översiktsplan (ÖP 2035), den fördjupade översiktsplanen.


Högermeny