Tyck till om tyreso.se

Detaljplan Fasanvägen etapp 13

Detaljplanen för Fasanvägen etapp 13 är en omvandlingsplan som syftar till att bättre möjliggöra för permanentboende i området genom att kommunal service i form av väg, vatten samt avlopp byggs ut.

Fasanvägen karta

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Fasanvägen, etapp 13. Detaljplanen tas fram med utökat förfarande.

Planuppdrag: MSU 2017-12-12 §162
Samråd: Preliminärt  kvartal 3 2018 
Granskning: Preliminärt kvartal 3 2019 
Antagande: Preliminärt kvartal 2 2020
Laga kraft: Tidigast kvartal 3 2020

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

 

Information

 • Bakgrund

  De områden på Brevikshalvön som ännu inte ännu planlagts för bebyggelse syftande till permanentboende saknar idag kommunalt vatten och avlopp och vägarna är smala med dålig standard. Eftersom alltfler flyttar till området innebär det en hård belastning på miljön med ett ökat uttag av grundvattnet och påverkan från undermåliga enskilda avlopp. Vägarna är inte dimensionerade för den större trafikmängden och det saknas gång- och cykelbanor, vägbelysning och service i området.

  År 2003 antog kommunfullmäktige en fördjupad översiktsplan för Östra Tyresö som anger utgångspunkter och mål för områdets utveckling. Under 2017 har arbetet att se över etappindelning samt riktlinjer för byggrätter och gatukostnadsprinciper fortgått i arbetet med Strategi för Östra Tyresö. Dessa principer och riktlinjer ersätter, tillsammans med kommunens nya översiktsplan (ÖP 2035), den fördjupade översiktsplanen.

 • Syfte och huvuddrag

  Detaljplanen ska skapa större byggrätter på befintliga fastigheter. I enlighet med tidigare etapper på Brevikshalvön ska en fastighet vara minst 6000 kvm för att styckas. Tomtens topografi kan göra att en fastighet bäst lämpar sig att styckas i olika stora delar. Den minsta fastighetsstorlek som tillåts vid styckning är dock 2700 kvm. Möjlighet till avstyckning ska utredas under planarbetet. Bestämmelser om maximal och minimal fastighetsstorlek ska införas för att säkerställa möjlighet till avstyckning kopplad till gatukostnadsutredningen. Kommunalt vatten och avlopp kommer att dras in i området, vägarna kommer få en ökad standard samt förses med belysning och i vissa fall gångbanor.

  Nyttan med projektet är en förbättrad miljösituation för Kalvfjärden genom att enskilda avlopp och brunnar byts ut mot kommunalt vatten och avlopp. Den kommunala försörjningen av vatten bidrar också till en tryggare försörjning av färskvatten. 

 • Starthandlingar

  Starthandlingar

  Start-PM

  Behovsbedömning


Publicerad av: Jennifer Peel

Senast uppdaterad: 2018-01-15

Högermeny

Kontakt

Detaljplaneringsenheten

Planarkitekt
Elin Elfström
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Exploateringsenheten

Exploateringsingenjör
Emelie Malaise
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 TYRESÖ
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö