Tyck till om tyreso.se

Underrättelse om antagande

 

Frågor och svar

 • Underrättelse om antagande

  Kommunstyrelsen har den 30 maj 2017 antagit förslag till detaljplan för Brevik 1:99. Kommunstyrelsens beslut har den 8 juni 2017 anslagits på kommunens anslagstavla. Beslut i ärende § 113 enligt protokollsutdrag.

  Den som är missnöjd med beslutet, och som senast under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda, kan inkomma med ett skriftligt överklagande. Överklagandet ska vara kommunen tillhanda senast tre veckor från den dag då ett tillkännagivande om justering av protokollet med antagandebeslut har satts upp på kommunens anslagstavla, dvs. senast den 29 juni 2017. Efter kontroll att överklagandet kommit in i rätt tid lämnas överklaganden med kompletta handlingar till mark- och miljödomstolen för prövning.

  Ange i brevet vilket beslut, med diarienummer, du överklagar. Motivera och beskriv tydligt varför du menar att kommunstyrelsens beslut ska ändras samt vilken ändring du vill ha i beslutet. Glöm inte att underteckna brevet och förtydliga namnteckningen. Uppge också postadress och telefonnummer.

  Överklagandet skickas till:
  Tyresö kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  135 81 Tyresö


Högermeny