Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för Nyfors

Detaljplan Nyfors är en omvandlingsplan som syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut.

 

Planuppdrag: MSU 2011-05-31 § 67

Samråd: 18 december 2012- 3 februari 2013
Granskning: 6 december 2013- 19 januari 2014
Antagande: Detaljplan antogs av KF 8 maj 2014
Gatukostnadsutredning antogs av KF 25 september 2014
Lagakraft:

Planen tas fram med normalt förfarande. 

 

Information

 • Planen överklagad

  Detaljplan: Kommunen har fått rätt i mark- och miljööverdomstolen, MÖD, gällande prövningen om upphävande av strandskydd i detaljplan Nyfors. MÖD har i dom P 2270-15 konstaterat att kommunen hade rätt att upphäva strandskyddet. Detaljplanen vinner inte laga kraft för det utan planen är nu återvisad till föregående instans, mark- och miljödomstolen, MMD. Anledningen till det är att underrätten har valt att inte pröva tidigare invändningar. Det kvarstår alltså frågor som nu ska prövas där.

  Den 24 februari 2017 meddelade mark- och miljödomstolen att de avslagit överklagandena som inkommit. Planen kan dock återigen komma att prövas i mark- och miljööverdomstolen innan den vinner laga kraft.

  Gatukostnadsutredningen: Högsta förvaltningsdomstolen meddelade 16 november 2015 att de inte meddelar prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därmed fast. Gatukostnaden är därmed antagen enligt beslut från kommunfullmäktige 25 september 2014, det vill säga enligt handlingarna på hemsidan.

 • Bakgrund

  Området har sedan 1930-talet, i samband med att kvarnverksamheten i Wättingeströmmen avvecklades, varit avstyckat i fritidshusfastigheter. Området har inte tidigare varit planlagt. Med tiden har allt fler bosatt sig permanent i området med ökade krav på större byggrätter och vatten och avlopp. För att förbättra vattenkvaliteten i sjöarna och möta behovet av större byggrätter har planen prioriterats.

 • Planhandlingar


Publicerad av: William Alkén

Senast uppdaterad: 2017-08-28

Högermeny

Kontakt

Exploateringsenheten

Exploateringsingenjör
Emelie Malaise
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 TYRESÖ
Besöksadress:
Marknadsgränd 2