Tyck till om tyreso.se

Planprogram för Wättingeområdet

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att upprätta planprogram för Wättingeområdet, som inkluderar gymnasieområdet och Wättingestråket.


Gymnasieområdet är beläget mycket centralt i Bollmora och angränsar bland annat till områdena Granängsringen och Granbacken samt Wättingestråket. 

 

Information

 • Samråd över planprogram 30/8-30/9

  Planhandlingarna finns utställda för samråd under tiden 30 augusti – 30 september 2016. De handlingar som hör till planprogrammet finns tillgängliga här på webbplatsen, på kommunens bibliotek samt vid kommunens servicecenter.
  Planområdet berör Näsby-Uddby, Näsby träsk torrläggningsföretag och Bollmora, Gimmerstad torrläggningsföretag. Fastighetsägare inom torrläggningsföretagen är sakägare.

  Du har nu möjlighet att i ett tidigt skede av planprocessen påverka förslagets utformning genom att under samrådstiden lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Vill du veta mer är du välkommen att besöka oss på något av våra två samrådstillfällen;

  • Tyresöfestivalen den 3 september. Vi finns på plats i stråket mellan kl 12-17 i Wättingetältet. Klockan 14 har du möjlighet att följa med på en planpromenad genom programområdet.
  • Granängstorget den 17 september. Vi finns på plats på torget mellan kl 13-15. Klockan 14 har du möjlighet att följa med på en planpromenad genom programområdet.

  Välkommen med dina synpunkter

  Om du har synpunkter på förslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska dessa senast den 30 september 2016 ha inkommit skriftligen till Tyresö kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 135 81 Tyresö eller till plan@tyreso.se.

  För mer information

  Annie Söder, planarkitekt, 08-5782 93 28, annie.soder@tyreso.se

 • Bakgrund

  I april 2015 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett planprogram för Wättingeområdet som omfattar både området kring det befintliga gymnasiet, i planprogrammet kallat Wättingebacken, samt hela Wättingestråket. I planprogrammet redovisas ambitionen med utvecklingen för området genom riktlinjer och principer för utformningen.

 • Förslag till utveckling

  Planarbetet genomsyras av tre ledord; En inkluderande miljö, Delaktighet och Jämställdhetsperspektiv, för att säkerställa ett mänskligt perspektiv på planeringen för Wättingeområdet.

  Planprogrammet redogör för möjligheten till uppförandet av ca 800 nya bostäder i området mellan Tyresö gymnasium och Granängsringen. Wättingebacken utvecklas till en öppen och dynamisk stadsdel, med en variation av bostäder, tydligare gaturum och bättre utnyttjade naturrum. Wättingebacken länkar samman de kringliggande bostadsområdena och ger möjligheter till nya förbindelser mellan Tyresö centrum, Granängstorget och Wättingestråket.

  Wättingestråket utvecklas med olika funktioner som dels syftar till att binda samman områden genom förbättrade kopplingar, dels till att omhänderta, förvalta och förtydliga stråkets historia, identitet, ekologiska värden och rekreativa miljöer.

 • Samrådshandlingar


Publicerad av: annette.nordenstein@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-09-06

Högermeny

Översiktskarta Wättingeområdet
Karta över Wättingestråket. Klicka för att se den i större format.

Kontakt

Detaljplaneringsenheten

Planarkitekt
Annie Söder
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2