Tyck till om tyreso.se

Kommer det byggas bostäder på den värdefulla naturmarken?

 

Frågor och svar

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att skapa en översiktlig plan för hela Wättingeområdet - planprogram för Wättingeområdet - för att i ett helhetsperspektiv kunna utreda möjligheterna för framtida utveckling för till exempel bostäder, service, aktiviteter, omsorg och rekreation. Området inkluderar både gymnasieområdet (som vi kallar Wättingebacken) och Wättingestråket. Arbetet kan därför grovt delas in två delar där en del är att undersöka hur Wättingestråket mellan Tyresö-Flaten och Tyresövägen kan utvecklas och bevaras. Den andra delen är att titta på hur vi kan göra området vid Granängsringen mer attraktivt med bostäder och annan service. Detta projekt fokuserar dock på hur Wättingestråket bäst kan utvecklas och bevaras, till exempel hur vi på bästa sätt kan värna naturen längs stråket och skapa lugna, inbjudande och trygga miljöer för rekreation. En viktig del i projektet är dessutom att fastställa stråkets avgränsning för att stråket ska värnas och kunna behålla sina funktioner och värden inför eventuella kommande projekt som kan påverka dess utveckling eller utbredning.


Högermeny