Tyck till om tyreso.se

Frågor och svar

Här kan du hitta de vanligaste frågorna om Wättingestråket. Frågelistan kommer fyllas på allteftersom det kommer in fler frågor och funderingar.

Wättinge

 

Frågor och svar

 • Vad kommer hända med Wättingestråket?

  Utvecklingen av Wättingestråket handlar om att ta fram förslag på hur stråket i framtiden kan användas och utformas. Målet är att området ska bli ett attraktivt parkstråk med en variation av aktiviteter och upplevelser som Tyresöborna är stolta över. Syftet är att både undersöka vilka områden som ska bevaras, till exempel hur vi kan stärka svaga gröna länkar så djur och växter kan sprida sig men också vilka områden som kan utvecklas, till exempel med odlingsplatser och andra aktiviteter.

 • Hur mycket kan jag påverka?

  Genom en tidig dialog under november 2015 ville vi få in dina synpunkter på hur du upplever Wättingestråket, vad som är bra och dåligt och vad som skulle kunna förbättras. Dina tankar och idéer ligger till grund för ett samrådsförslag som kommer presenteras våren 2016. Då har du återigen möjlighet att lämna in synpunkter.

  Läs resultatet av enkäten här

 • Vad har redan planerats?

  De första åtgärderna som planeras är att gatubelysningen längs stråket måste rustas upp samt att göra gång- och cykelvägen säkrare genom att bredda den och separera gång- och cykelbanan med en linje. Utöver detta kommer en hundrastgård byggas längs stråket men var den kommer ligga måste utredas i samband med andra förslag på förbättringar. Hundrastgården kommer dock att bli den första insatsen som görs i upprustningen av Wättingestråket, eftersom den är så efterlängtad av många Tyresöbor. Hundrastgården beräknas stå klar under våren 2016, förutsatt att medel finns.

 • Kommer värdefull natur att försvinna?

  Syftet med utvecklingen av Wättingestråket är att ta fram idéer och förslag på hur vi kan utveckla och bevara stråkets höga naturvärden och samtidigt skapa attraktiva miljöer för både avkoppling och aktivitet. Detta för att skapa ett attraktivt parkstråk som kan användas av alla. Det kan alltså gälla att ta fram bättre mötesplatser, både för avkoppling men också för pedagogik och andra aktiviteter.

  Vissa områden måste stärkas, till exempel den svaga gröna länken mellan Nackareservatet och Tyresta. Detta kan göras genom att till exempel anlägga ängsmarker istället för gräs. Att lyfta fram och utnyttja så kallade ekosystemtjänster är en viktig del i detta arbetet. Ekosystemtjänster är ett begrepp som beskriver de nyttor i form av "gratis" tjänster, produkter och värden som naturen ger oss människor, till exempel rent vatten och bin och humlors pollinering.

  Andra områden måste göras säkrare och tryggare, till exempel genom bra belysning och aktiviteter.

 • När börjar det hända saker i området?

  Våren 2016 kommer ett gemensamt förslag för hela Wättingeområdet (gymnasieområdet och Wättingestråket) att presenteras då du har möjlighet att lämna dina synpunkter, ett så kallat samråd. Efter samrådsperioden ska förslaget godkännas. Detta kan ske tidigast efter sommaren 2016. Efter att detta förslag är godkänt kan detaljplaner börja tas fram för olika delar av Wättingeområdet. Den planerade hundrastgården beräknas stå klar under våren 2016, förutsatt att medel finns.

 • Kommer det byggas bostäder på den värdefulla naturmarken?

  Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att skapa en översiktlig plan för hela Wättingeområdet - planprogram för Wättingeområdet - för att i ett helhetsperspektiv kunna utreda möjligheterna för framtida utveckling för till exempel bostäder, service, aktiviteter, omsorg och rekreation. Området inkluderar både gymnasieområdet (som vi kallar Wättingebacken) och Wättingestråket. Arbetet kan därför grovt delas in två delar där en del är att undersöka hur Wättingestråket mellan Tyresö-Flaten och Tyresövägen kan utvecklas och bevaras. Den andra delen är att titta på hur vi kan göra området vid Granängsringen mer attraktivt med bostäder och annan service. Detta projekt fokuserar dock på hur Wättingestråket bäst kan utvecklas och bevaras, till exempel hur vi på bästa sätt kan värna naturen längs stråket och skapa lugna, inbjudande och trygga miljöer för rekreation. En viktig del i projektet är dessutom att fastställa stråkets avgränsning för att stråket ska värnas och kunna behålla sina funktioner och värden inför eventuella kommande projekt som kan påverka dess utveckling eller utbredning.

 • Är Wättingestråkets avgränsning beslutad?

  En del av syftet med projektet är att fastställa en avgränsning för den yta som anses nödvändig för att stråket ska värnas och kunna behålla sina funktioner och värden inför eventuella kommande projekt som kan påverka dess utveckling eller utbredning.

 • När är det klart?

  Projektet kommer pågå under lång tid och det är många faktorer som kan påverka tidsplanen.

  Ett gemensamt förslag för hela Wättingeområdet (gymnasieområdet och Wättingestråket) kommer tas fram våren 2016, ett så kallat samråd. Efter samrådsperioden ska förslaget godkännas. Detta kan ske tidigast efter sommaren 2016. Efter att detta förslag är godkänt kan detaljplaner börja tas fram för olika delar av Wättingeområdet. Tidigast 2017-2018 kommer du att kunna se förändringar i området.


Publicerad av: andrea.thiger@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-11-02

Högermeny