Tyck till om tyreso.se

Andra projekt som påverkar

Det är många faktorer som spelar in i hur Wättingestråket kan utvecklas. Just nu pågår en del projekt som påverkar stråket som är både övergripande för hela kommunen men också angränsande planer och projekt.

Wättinge
Olika typer av projekt påverkar både direkt och indirekt utvecklingen av Wättingestråket. Till exempel ingår utvecklingen av Wättingestråket i en översiktlig plan för hela Wättingeområdet - planprogram för Wättingeområdet - som ska studera både gymnasieområdet (Wättingebacken) och Wättingestråket. Den pågående översiktsplaneringen är en annan faktor som påverkar. 

Planprogram för Wättingeområdet

Kommunen har tillsammans med Hemsö fastigheter beslutat att flytta Tyresö gymnasiums studieförberedande program till Tyresö centrum. Därför har samhällsbyggnadsförvaltningen övergripande studerat gymnasieområdets och Wättingestråkets möjligheter och potential att utvecklas för t.ex. bostäder, service, aktiviteter, omsorg och rekreation. I detta övergripande program ingår utveckling och bevarande av dels Wättingestråket som en plats för rekreation och aktivitet och dels hur området kring gymnasieområdet och Granängsringen kan rymma fler bostäder och service. Just nu studeras till exempel hur Granängstorget kan bli en mer attraktiv plats för boende och besökare.
Läs planprogrammet för Wättingeområdet
Läs detaljplanen för Granängstorget

Banners ÖP

Översiktsplan för Tyresö

En ny översiktsplan ska tas fram för Tyresö. Denna plan kommer styra hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden. Översiktsplanen ska göra avvägningar mellan olika intressen, som till exempel behovet av fler bostäder kontra bevarande av grönområden.
Läs mer om översiktsplaneringen

Buss i Tyresö centrumBussterminalen

Området vid busstationen är tänkt att utvecklas för att bli mer attraktivt och tillgängligt för alla. Just nu tittas det på olika möjligheter att göra busstationen mer inbjudande och säker för gående och cyklande, till exempel att göra det mer som ett torg. Tanken är att busstationen ska bli en mer naturlig länk mellan bland annat Wättingestråket och den nya stadsparken. Planeringen av bussterminalen är fortfarande i ett tidigt stadium och kommunen kommer arbeta vidare med att bland annat göra ett utkast till förslag för hur terminalen kan komma att se ut.  

Strabags bidrag etapp 1Norra Tyresö Centrum

Arbetet med att planera och bygga de nya stadskvarteren och offentliga miljöerna i Norra Tyresö Centrum påverkar Wättingestråket då den norra delen av stråket går in i Norra Tyresö Centrum. Denna del av stråket är en så kallad svag grön länk vilket innebär att spridningsvägar för djur och växter är för svaga. En ekologistrategi har tagits fram specifikt för planeringen av Norra Tyresö Centrum, där Wättingestråket är inkluderad.
Läs mer om Norra Tyresö Centrum 


Publicerad av: Karl Schriver-Abeln

Senast uppdaterad: 2017-10-16

Högermeny