Tyck till om tyreso.se

Planprogram för Tyresö centrum

Planprogrammet för Tyresö centrum syftar till att skapa förutsättningar för ett attraktivt centrum. I programmet ses nya utvecklingsmöjligheter ur ett helhetsperspektiv, bland annat genom förslag till ny infrastruktur, nya bostäder och uppgradering av offentliga platser.

Programområdet omfattar Tyresö centrum med omgivningar och begränsas i öster av Bollmoravägen, i söder av Bollmoradalen, i väster av bebyggelsen inom Björkbacken och kvarteret Järnet samt i norr av Tyresövägen. 

Planuppdrag: Planberedningen 2006-03-29, §7
Programsamråd: 15 nov - 8 dec 2006
Antagande av program: KS 28 feb 2007, KF 15 mars 2007

 

Information

 • Förslag till utveckling

  I programmet föreslås en utbyggnadsstrategi och inriktning för Tyresö centrum. Det innehåller förslag på ny infrastruktur med vägar och trafiklösningar, förtätning med bostäder, om- och tillbyggnad av kommersiella lokaler, uppgradering av offentliga platser samt en utveckling av de olika idrottsfunktionerna kring Bollmoravallen. Programmet har redan resulterat i flera nya detaljplaner, bland annat Tyresövallen och Norra Tyresö Centrum och arbetet med att utveckla centrum fortsätter.

 • Bakgrund

  Tyresö kommun ligger strategiskt i Stockholmsregionen med närhet både till Stockholms centrala delar och till stora orörda naturområden. Tyresö Centrum har ett brett serviceutbud och fungerar, tack vare närheten till omkringliggande bostäder, skolor och idrottsanläggningar, både som kommunens kommersiella och sociala centrum. Området runt centrum saknar dock offentliga miljöer och mötesplatser av god kvalitet. I dag är det svårt för en ny besökare till Tyresö att orientera sig i centrum och det övergripande vägnätets uppbyggnad leder också till att onödigt mycket trafik leds genom de centrala delarna.

  För att möta konkurrensen från grannkommunernas centrumanläggningar och externhandelsområden måste Tyresö Centrum inte bara förnyas och utvecklas utan även hitta möjligheter att expandera.

  Tyresö kommun är en attraktiv bostadsort och invånarantalet växer stadigt. Samtidigt åldras Tyresös befolkning och många vill lämna sina villor och småhus och flytta närmare kommersiell och offentlig service. Det finns därför en stor efterfrågan på centrala och attraktiva bostäder i Tyresö. Kommunstyrelsens planberedning gav därför 2006-03-29 miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett program för Tyresö centrum med omnejd. Planprogrammet fungerar som underlag till kommande detaljplaner, där varje delområde studeras mer i detalj.

 • Planhandlingar


Publicerad av: Karl Schriver-Abeln

Senast uppdaterad: 2017-10-26

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö