Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 3

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Norra Tyresö Centrum, etapp 3. Planområdet innefattar fastigheterna Stenbiten 1 samt del av fastigheterna Bollmora 1:94 och 2:1, Forellen 4, 15 och 16, Gösen 3 samt Gösen 1.


Det aktuella området ligger i den norra delen av Tyresö centrum, mellan Simvägen och Bollmoravägen, och vetter i norr mot Tyresövägen. Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag: MSU 2015-09-24 §124
Samråd: 27 april - 25 maj 2016
Granskning: kvartal 4, 2016
Antagande: kvartal 1, 2017
Laga kraft: kvartal 2, 2017

Tidsplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång

Planprocess

 

 

Information

 • Samråd 27 april - 25 maj 2016

  Detaljplanen finns utställd för samråd mellan den 27 april och 25 maj 2016 för att få synpunkter från de som berörs av planen.

  Välkommen på samrådsmöte om planen för etapp 3 i utvecklingen av Norra Tyresö Centrum den 12 maj kl 17.00-18.30, samling i kommunens servicecenter.

  Välkommen med dina synpunkter

  Skicka dina synpunkter skriftligen med brev eller e-post så att det är oss tillhanda senast 25 maj 2016. Uppge namn och adress och rubricera skrivelsen med "Yttrande över detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 3. Efter samrådstiden görs en samrådsredogörelse där kommunen redovisar och kommenterar inkomna synpunkter.

  Adress: Tyresö kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 135 81 Tyresö.
  E-post: plan@tyreso.se

 • Bakgrund

  Hösten 2012 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att planlägga norra Tyresö centrum för bland annat bostäder. I december 2013 godkände miljö- och samhällsbyggnadsutskottet områdets kvalitetsprogram som innehåller en kvartersstruktur som totalt ska generera cirka 950 bostäder. Denna plan är den tredje etappen i omdaningen av Norra Tyresö Centrum.

  Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 14 september 2015 i uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för området. Planen tas fram med standardförfarande.

 • Förslag till ny bebyggelse

  Planförslaget omfattar fyra kvarter, tre allmänna gator och två gång- och cykelvägar. De fyra kvarteren innebär att uppförande av byggnader för bostads- och centrumändamål möjliggörs. I ett av kvarteren möjliggörs även förskola. Föreslagen bebyggelse har i huvudsak en skala på fem till sex våningar.

  I det nordligaste kvarteret möjliggörs också uppförandet av en byggnad om 16 våningar och en byggnad om sju våningar. Planförslaget omfattar också Simgatan som delvis får en ny sträckning, den nya gatan Älvdansgatan, och en del av den nya gatan Tidvattengatan (Gröna gatan) samt två gång- och cykelvägar.

 • Starthandlingar

 • Samrådshandlingar


Publicerad av: annette.nordenstein@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-08-26

Högermeny

Kontakt

Planarkitekt
Ida Larsson