Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 2

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Norra Tyresö centrum, etapp 2. Detaljplanen syftar till att uppföra två nya kvarter i Norra Tyresö centrum.

Planområdet berör fastigheterna Forellen 2 som ägs av Hemsö samt Forellen 4 och Bollmora 2:1 som ägs av Tyresö kommun. Området är i dagsläget planlagt för centrumändamål och natur.

Planuppdrag: MSU 2015-04-10 § 64
Samråd: 27 oktober - 17 november 2015

Aktuell status: detaljplanen är för närvarande inte aktiv

Tidplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång.

Planen kommer att tas fram med standardförfarande.

Planprocess

 

 

Information

  • Förslag till ny bebyggelse

    Detaljplanen syftar till att uppföra två nya kvarter i Norra Tyresö centrum. Det ena kvarteret möjliggör en ny byggnad, ett kultur- och kunskapscentrum med gymnasieskola, kulturcenter, utställningshall, bibliotek, fullmäktigesal etc. Den befintliga byggnaden innehållande bland annat vårdcentral, folktandvård och annan centrumverksamhet ges möjlighet till påbyggnad på taket. I det andra kvarteret möjliggörs en ny byggnad innehållande huvudsakligen bostäder samt lokaler för centrumändamål och förskola i bottenvåning. Gröna gatan norr om kvarteren ska byggas ut för att möjliggöra angöring till bebyggelsen samt för att säkerställa det viktiga gång- och cykelstråket som går där idag.

    Syftet är vidare att bebyggelsen utformas till att bli en attraktiv del av Tyresö centrum för såväl närboende som för besökare och studenter. Det nya kultur- och kunskapscentrat planeras för att bli kommunens nya mötesplats.

  • Bakgrund

    Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Norra Tyresö centrum etapp 2 i april 2015. Planen är den andra detaljplaneetappen i förnyelsen av Norra Tyresö centrum.

  • Planhandlingar


Publicerad av: William Alkén

Senast uppdaterad: 2017-02-20

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadschef
Sara Kopparberg
Postadress:
135 81 Tyresö