Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 2

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Norra Tyresö centrum, etapp 2. Detaljplanen syftar till att uppföra två nya kvarter i Norra Tyresö centrum.

Det aktuella området ligger norr om Tyresö centrum och ansluter till Bollmoravägen i öster. Planområdet berör fastigheterna Forellen 2, 4 och del av Bollmora 2:1. Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag: MSU 2015-04-10 § 64
Samråd: 27 oktober - 17 november 2015
Ändrad inriktning: MSU 2017-02-20 §18
Granskning: Preliminärt kvartal 2, 2018
Antagande: Preliminärt kvartal 3, 2018
Laga kraft: Tidigast kvartal 3, 2018

Tidplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång.

Planprocess

 

 

Information

  • Förslag till ny bebyggelse

    Det inledande planuppdraget avsåg kultur- och kunskapscentrum, gymnasieskola, centrumverksamhet och bostäder. Efter det att detaljplaneförslaget har varit ute på samråd så har ett nytt inriktningsbeslut tagits vilket innebär att bostäder, förskola och äldreboende ska prövas istället inom planområdet.

    Detaljplanen syftar till att uppföra två nya kvarter i Norra Tyresö centrum. Det ena kvarteret möjliggör en ny byggnad för bostadsändamål med lokaler för centrumändamål och förskola i bottenvåningen. I det andra kvarteret möjliggörs en ny byggnad för äldreboende med centrumändamål i bottenvåningen. Vårdcentralen avses ligga kvar men kommer att omdisponeras.

  • Bakgrund

    Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Norra Tyresö centrum etapp 2 i april 2015. Planen är den andra detaljplaneetappen i förnyelsen av Norra Tyresö centrum.

  • Samrådshandlingar


Publicerad av: Jennifer Peel

Senast uppdaterad: 2018-01-10

Högermeny

Kontakt

Detaljplaneringsenheten

Planarkitekt
Christina Bolinder
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Exploateringsingenjör
Emelie Häll
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö