Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för kvarter 16 inom Norra Tyresö Centrum etapp 3

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 14 september 2015 i uppdrag av kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott att upprätta ett förslag till detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 3, inklusive kvarter 16. Kvarter 16 samråds nu separat.

Planuppdrag: 14 september 2015
Samråd: 5 december 2017 - 9 januari 2018
Granskning: Preliminärt kvartal 2 2018
Antagande: Preliminärt kvartal 3 2018
Laga kraft: Preliminärt kvartal 3 2018

Detaljplanen tas fram med standardförfarande.

Planprocess

 

Tidsplanen är preliminär och kan komma att förändras under arbetets gång.

 

 

Information

 • Bakgrund

  Hösten 2012 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att planlägga norra Tyresö centrum för bland annat bostäder. I december 2013 godkände miljö- och samhällsbyggnadsutskottet områdets kvalitetsprogram som innehåller en kvartersstruktur som totalt ska generera cirka 950 bostäder. Denna plan är en del av den utvecklingen och är tänkt att till granskning ingå i den tredje etappen i omdaningen av Norra Tyresö Centrum.

  Riksbyggen inkom i april 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten Stenbiten 1 samt del av fastigheterna Bollmora 1:94 och 2:1, Forellen 15 och Gösen 1. Positivt planbesked gavs i maj 2015. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömde då att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny detaljplan för alla de nordligaste kvarteren vid Simvägen, inklusive ytterligare en del av Gösen 1 och del av Gösen 3, som en del i genomförandet av norra Tyresö centrum för att tillskapa nya centrumkvarter med bostadsbebyggelse och nya lokaler.

 • Syfte och huvuddrag

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ett nytt kvarter i Norra Tyresö centrum, i enlighet med kvalitetsprogrammet. Det nya kvarteret ska innehålla bostäder samt lokaler för centrumändamål i bottenvåningen. Målet är att området utformas till en attraktiv del av Tyresö centrum, med urbana kvalitéer.

  Planen möjliggör ett flerbostadshus med lokaler för centrumändamål i botten-våningen. Bebyggelsen föreslås bli maximalt sex våningar hög mot gatan och fem mot gården som ligger en våning högre, på grund av markens topografi. Byggnaden ligger i liv med gatans gångbana och lokaler anordnas i goda skyltlägen. Bottenvåningen ska även innehålla gemensamhetsutrymmen, såsom tvättstugor och cykelrum. Bebyggelsen möjliggör maximalt ca 65 lägenheter som planeras som smålägenheter och som ska upplåtas med hyresrätt. Planen ligger i vinkel runt fastigheten Gösen 3's befintliga parkering, som ska vara kvar. Hyresgästerna i de befintliga hus som ligger inom marken för etapp 3 och som kommer behöva rivas för den planens genomförande ska erbjudas nya lägenheter i det hus som aktuellt planförslag möjliggör.

 • Samrådshandlingar

  Planhandlingar

  Planbeskrivning

  Plankarta

  Behovsbedömning

  Tillhörande utredningar

  Bullerutredning

  Risk-PM


Publicerad av: Jennifer Peel

Senast uppdaterad: 2017-12-11

Högermeny

Kontakt

Planarkitekt, Tema
Hanna Fürstenberg Danielsson

Kontakt

Exploateringsingenjör, Structor
Christer Hallberg

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö