Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 5 och Dalgränd

Kommunen vill tillsammans med Skandia Fastigheter, som sedan 2015 äger och förvaltar Tyresö centrum, utveckla centrumet genom att förändra och komplettera med bostäder och utökade ytor för service och handel.

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 5 och Dalgränd. Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag: MSU 2017-12-12 §161
Samråd: Preliminärt samråd kvartal 2 2018
Granskning: Preliminärt granskning kvartal 4 2018
Antagande: Preliminärt antagande kvartal 1 2019
Laga kraft: Tidigast laga kraft kvartal 1 2019

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

 

Information

 • Bakgrund

  Planområdet ingår i det område som omfattades av planprogram för Tyresö centrum från 2007 och berörs även delvis i norr av Kvalitetsprogrammet för Norra Tyresö Centrum från 2013, reviderat 2017. 

  Skandia Fastigheter förvärvade fastigheterna Tyresö Forellen 17 och 22 samt Tyresö Bollmora 2:585 i september 2015. Tillsammans utgör de handelsplatsen Tyresö centrum. Kommunen vill tillsammans med den nye ägaren utveckla Tyresö centrum till en attraktiv handelsplats, stadsmiljö och ett samlande kommuncentrum. Den gemensamma viljan är utökade handelsytor och framförallt en möjlighet att skapa ett nytt möte med staden runtomkring. Centrum öppnas upp och entréer placeras strategiskt och lättorienterat. Ovanpå den kommersiella bottenvåningen föreslås bostäder, som bidrar till stadsliv och trygghet.

  Skandia Fastigheter inkom i februari 2016 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för del av fastigheten Forellen 17 och Bollmora 2:1, i syfte att möjliggöra utveckling av centrum. Förslaget innebär en expansion av centrumet mot väster med lokaler för handel och service, parkering och bostäder. Utvecklingen ska stärka det breda gaturummet mot Wättingestråket och skapa en trygg framsida av det som idag är en utpräglad baksida.

 • Syfte och huvuddrag

  Övergripande handlar förslaget för utveckling av Tyresö centrum om att komplettera och förändra centrum med bostäder och en attraktiv miljö för service och handel. I de nya delarna öppnas centrum upp och entréer placeras strategiskt och lättorienterat. Ovanpå den kommersiella bottenvåningen föreslås bostäder. Bostädernas trapphus och entréer når ner till gatuplanet och bidrar till stadsliv och trygghet längs gatan.

  Förslaget innebär en utbyggnad längs Bollmora allé i enlighet med Kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum. Kvarter 4 föreslås som ett nytt bostadskvarter men kvarter 1 kvarstår som parkering. Detta blir den femte etappen för utvecklingen av Norra Tyresö Centrum. Bebyggelsen stärker upp den kommande gatan och ger en trygg framsida av det som idag är en utpräglad baksida. Förslaget bygger på att Dalgränd rätas ut enligt kommunens förslag i planprogrammet och pågående parallellt projektarbete. Det innebär en viktig förändring av centrumets stadsstruktur, orienterbarhet och tillgänglighet.

 • Starthandlingar

  Starthandlingar

  Start-PM


Publicerad av: Jennifer Peel

Senast uppdaterad: 2017-12-20

Högermeny

Kontakt

Planarkitekt, SWMS Arkitektur
Sofia Westerlund

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö