Tyck till om tyreso.se

Samlat samråd för Kryddvägen etapp 1, 2 och 3

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för område vid Kryddvägen.


Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggandet av nya bostäder och gemensamma vistelseytor av hög kvalitet. Detaljplanen tas fram med normalt planförfarande.

Planuppdrag: MSU 2014-09-03 §120
Samråd: 9 september 2014 - 30 september 2014

Efter samrådet har området delats upp i 3 etapper som ställs ut för granskning och antagande var för sig; Kryddvägen etapp 1, 2 och 3.

Detaljplan för Kryddvägen etapp 1 vann laga kraft 10 oktober 2016. Läs mer om den planen här.

 

Information

  • Bakgrund

    Behovet av bostäder med blandade upplåtelseformer är fortsatt stort i regionen såväl som i Tyresö kommun. Ett flertal områden är utpekade som föreslagna förtätnings-områden i kommunens översiktsplan från 2008. Ett område kring Kryddvägen finns utpekat som utvecklingsområde avsett för tätare bostadsbebyggelse. Under 2013 hörde flera intressenter av sig samt kom med förslag till möjlig utveckling av området. Stadsbyggnadsavdelningen såg i samband med detta behov av att ta ett helhetsgrepp för området för att i ett tidigt skede utreda hur området på bästa sätt kan utvecklas. Med anledning av detta genomfördes en exploateringsutredning/förtätningsstudie med konsulthjälp. Utifrån förtätningsförslaget har ett urval med förslag till fortsatt arbete gjorts och presenterats av stadsbyggnadsavdelningens för Miljö- och Samhällsbyggnadsutskottet den 2 april 2014.

  • Förslag till ny bebyggelse

    Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggandet av nya bostäder och gemensamma vistelseytor av hög kvalitet. Det föreslagna planområdet omfattar ett område kring Kryddvägen som senare i planprocessen kommer att delas upp i etapper, utredas, ställas ut för granskning och antas separat. Detta eftersom det är viktigt att inledningsvis ta ett helhetsgrepp kring platsen och utreda dess relation till omgivningen för att sedan detaljstudera de olika delområdena separat.

  • Samrådshandlingar


Publicerad av: William Alkén

Senast uppdaterad: 2017-02-20

Högermeny