Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

Detaljplaneförslaget var på samråd under 1 – 30 september 2014. Under samrådstiden anordnades en så kallad öppen samrådsaktivitet, där boende i närområdet bjöds in att tycka till om planförslaget och komma med synpunkter på hur de använder området.

Detaljplanens syfte

Ett område kring Kryddvägen finns utpekat som utvecklingsområde avsett för tätare bostadsbebyggelse i Tyresö kommuns översiktsplan från 2008. Under 2013 har flera intressenter hört av sig och även kommit med förslag till möjlig utveckling av området. Stadsbyggnadsavdelningen såg i samband med detta behov av att ta ett helhetsgrepp för området för att i ett tidigt skede utreda hur området på bästa sätt kan utvecklas. Med anledning av detta genomfördes en exploateringsutredning/förtätningsstudie (och landskapsanalys) som ligger till grund för detta tävlingsprogram.

Läs detaljplanen här

Strukturen och förutsättningarna för den kommande bebyggelsen

Kryddvägen fungerar idag som huvudstråk i det östra av de båda delområdena och knyter samman bostadsområdena Peppargränd och Kryddgårdsgränd i söder med Farmarstigen i norr. Öster om (och parallellt med) Kryddvägen löper ett promenad-/cykelstråk i nord-sydlig riktning med förbindelse till Barnsjön och Wättinge gårdsväg. Denna gång- och cykelväg är ett flitigt använt rekreations- och motionsstråk och mycket viktigt för området. Kopplingen ska genom detaljplanen och kvalitetsprogrammet bevaras och säkerställas. Stråket ska gestaltas så att kopplingen med grönområdet tydligt framgår, det rekreativa värdet bevaras och tillgänglighets- och trygghetsaspekterna stärks.

 


Publicerad av: Andrea Thiger

Senast uppdaterad: 2016-01-21

Högermeny