Tyck till om tyreso.se

Kryddvägen etapp 3

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheterna Näsby 4:1469 och Basilikan 1.

Förslaget till detaljplan för Kryddvägen etapp 3 utgår från resultatet i förtätningsstudien och samråddes som helhet som del i "Område vid Kryddvägen" i september 2014. Efter samrådet har dock området delats upp i 3 etapper som ställs ut för granskning och antagande var för sig.

Detaljplanen tas fram med normalt förfarande.

Planuppdrag: MSU 2014-09-03 §120
Samråd (gemensamt för etapp 1, 2 och 3): 9 september 2014 - 30 september 2014
Granskning: 12 april - 3 maj 2016
Antagande: 23 februari 2017
Laga kraft: Tidigast 24 mars

Tidsplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång som en följd av oförutsedda händelser.

Planprocess

 

 

 

Information

 • Underrättelse om antagande

  Förslag till detaljplan för Bostäder vid Basilikagränd, Kryddvägen etapp 3 i Tyresö kommun inom Stockholms län, som tagits fram med normalt förfarande, har antagits av kommunfullmäktige den 23 februari år 2017 §16, enligt bifogat protokollsutdrag.

  Kommunfullmäktiges beslut har anslagits på kommunens anslagstavla den 3 mars år 2017.

 • Bakgrund

  Behovet av bostäder med blandade upplåtelseformer är fortsatt stort i regionen såväl som i Tyresö kommun. Ett flertal områden är utpekade som föreslagna förtätnings-områden i kommunens översiktsplan från 2008. Ett område kring Kryddvägen finns utpekat som utvecklingsområde avsett för tätare bostadsbebyggelse. Under 2013 hörde flera intressenter av sig samt kom med förslag till möjlig utveckling av området. Stadsbyggnadsavdelningen såg i samband med detta behov av att ta ett helhetsgrepp för området för att i ett tidigt skede utreda hur området på bästa sätt kan utvecklas. Med anledning av detta genomfördes en exploateringsutredning/förtätningsstudie med konsulthjälp. Utifrån förtätningsförslaget har ett urval med förslag till fortsatt arbete gjorts och presenterats av stadsbyggnadsavdelningens för Miljö- och Samhällsbyggnadsutskottet den 2 april 2014.

  Utifrån resultatet av förtätningsstudien genomfördes under hösten 2014 ett samråd som behandlade de tre etapper som tillsammans utgjorde hela planområdet. Efter den markanvisningstävling som genomfördes under vintern 2014/2015 har området etappindelats och denna detaljplan avser endast etapp 3, området i anslutning till Basilikagränd.

 • Förslag till ny bebyggelse

  Planförslaget samråddes som en del i "Område vid Kryddvägen" i september 2014. Efter samrådet bröts området upp i tre etapper varav aktuell plan är etapp 3; planområdet är beläget vid Basilkagränd i Farmarstigen i kommundelen Bollmora. Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av cirka 20 nya bostäder i form av radhus inom planområdet.

  Del av planområdet är belagt med § 113-förordnande enligt gamla byggnadslagen, BL (1947:385) och boende inom de äldre byggnadsplanerna nr 57 och 58 är sakägare. Förordnandet måste upphävas för att marken ska kunna planläggas som kvartersmark.

 • Granskningshandlingar

  Planhandlingar

  Kvalitetsprogram

  Planbeskrivning

  Plankarta

  Samrådsredogörelse

  Tillhörande utredningar

  Dagvattenutredning

  Förtätningsstudie

  Handlingar gällande upphävande av §113

  Informations-PM

  Kartbilaga

 • Antagandehandlingar


Publicerad av: William Alkén

Senast uppdaterad: 2017-03-06

Högermeny

Kontakt

Detaljplaneringsenheten

Planarkitekt
Carolin Andersson
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Exploateringsingenjör
Amalia Tjärnstig
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2