Tyck till om tyreso.se

Samråd över upphävande av 113§ BL, 5 juni - 3 juli 2017

 

Frågor och svar

  • Samråd över upphävande av 113§ BL, 5 juni - 3 juli 2017

    Del av planområdet är belagt med § 113-förordnande enligt tidigare byggnadslag, BL (1947:385). Tyresö kommun ansöker om upphävande av förordnandet på grund av ändrad markanvändning från allmän plats till kvartersmark. Sakägare vid upphävandet av förordnandet är boende inom byggnadsplan nr 57 och 58.

    Upphävandet av § 113- förordnandet inom planområdet finns utställd på samråd under tiden 5 juni till 3 juli 2017 för att få in synpunkter från de som berörs.

    Välkommen med dina synpunkter

    Dina synpunkter på upphävandet av förordnandet enligt 133 § BL ska vara kommunen tillhanda senast den 3 juli 2017, skicka din skrivelse till Tyresö kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 135 81 Tyresö eller via e-post: plan@tyreso.se.  Uppge namn och adress och rubricera skrivelsen med ”Yttrande över § 113- förordnande för Kryddvägen etapp 2”.


Högermeny