Tyck till om tyreso.se

Kryddvägen etapp 2

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 2.

Förslaget till detaljplan för Kryddvägen etapp 2 utgår från resultatet i förtätningsstudien och samråddes som helhet som del i "Område vid Kryddvägen" i september 2014. Du kan läsa mer om samrådsförslaget här. Efter samrådet har dock området delats upp i 3 etapper som ställs ut för granskning och antagande var för sig.

Planuppdrag: MSU 2014-09-03 §120
Samråd (gemensamt för etapp 1, 2 och 3): 9 september 2014 - 30 september 2014
Granskning: Preliminärt kvartal 2 2017
Antagande: Preliminärt kvartal 3 2017
Laga kraft: Tidigast kvartal 3 2017

Tidsplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång.

Planprocess

 

 

Information

  • Bakgrund

    Behovet av bostäder med blandade upplåtelseformer är fortsatt stort i regionen såväl som i Tyresö kommun. Ett flertal områden är utpekade som föreslagna förtätnings-områden i kommunens översiktsplan från 2008. Ett område kring Kryddvägen finns utpekat som utvecklingsområde avsett för tätare bostadsbebyggelse. Under 2013 hörde flera intressenter av sig samt kom med förslag till möjlig utveckling av området. Stadsbyggnadsavdelningen såg i samband med detta behov av att ta ett helhetsgrepp för området för att i ett tidigt skede utreda hur området på bästa sätt kan utvecklas. Med anledning av detta genomfördes en exploateringsutredning/förtätningsstudie med konsulthjälp. Utifrån förtätningsförslaget har ett urval med förslag till fortsatt arbete gjorts och presenterats av stadsbyggnadsavdelningens för Miljö- och Samhällsbyggnadsutskottet den 2 april 2014.

    Utifrån resultatet av förtätningsstudien genomfördes under hösten 2014 ett samråd som behandlade de tre etapper som tillsammans utgjorde hela planområdet. Efter den markanvisningstävling som genomfördes under vintern 2014/2015 har området etappindelats och denna detaljplan avser endast etapp 2, området i anslutning till Basilikagränd.


Publicerad av: Jennifer Peel

Senast uppdaterad: 2017-05-09

Högermeny

Kontakt

Planarkitekt
Johanna Wadhstorp

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö