Tyck till om tyreso.se

Kryddvägen etapp 2

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 2.

Förslaget till detaljplan för Kryddvägen etapp 2 utgår från resultatet i förtätningsstudien och samråddes som helhet som del i "Område vid Kryddvägen" i september 2014. Du kan läsa mer om samrådsförslaget här. Efter samrådet har dock området delats upp i 3 etapper som ställs ut för granskning och antagande var för sig.

 

Kryddvägen etapp 2 tas fram med normalt förfarande.

Planuppdrag: MSU 2014-09-03 §120
Samråd (gemensamt för etapp 1, 2 och 3): 9 september 2014 - 30 september 2014
Granskning: 5 juni - 3 juli 2017
Antagande: Preliminärt kvartal 3 2017
Laga kraft: Tidigast kvartal 3 2017

 

Tidsplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång.

Planprocess

 

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta planen.

 

 

Information

 • Samråd över upphävande av 113§ BL, 5 juni - 3 juli 2017

  Del av planområdet är belagt med § 113-förordnande enligt tidigare byggnadslag, BL (1947:385). Tyresö kommun ansöker om upphävande av förordnandet på grund av ändrad markanvändning från allmän plats till kvartersmark. Sakägare vid upphävandet av förordnandet är boende inom byggnadsplan nr 57 och 58.

  Upphävandet av § 113- förordnandet inom planområdet finns utställd på samråd under tiden 5 juni till 3 juli 2017 för att få in synpunkter från de som berörs.

  Välkommen med dina synpunkter

  Dina synpunkter på upphävandet av förordnandet enligt 133 § BL ska vara kommunen tillhanda senast den 3 juli 2017, skicka din skrivelse till Tyresö kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 135 81 Tyresö eller via e-post: plan@tyreso.se.  Uppge namn och adress och rubricera skrivelsen med ”Yttrande över § 113- förordnande för Kryddvägen etapp 2”.

 • Bakgrund

  Området kring Kryddvägen är utpekat i Tyresös översiktsplan från 2008 som utvecklingsområde för tätarebebyggelse. Kommunen tog därför fram en exploateringsutredningar och en landskapsanalys som utredde möjlig utveckling av området. Hela exploateringsområdet fick ett planuppdrag i Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i april 2014 och var sedan på samråd under hösten 2014. Efter samrådet delades området in i tre olika detaljplaner som drivs parallellt. En markanvisningstävling genomfördes vårvintern 2015 för den östra och västra delen av samrådsområdet, eller Kryddvägen etapp 2 och etapp 3 som detaljplanerna heter.

  Detaljplanen utgör etapp 2 i omvandlingen av området runt Kryddvägen till ett bostadsområde med blandad bebyggelse.

 • Granskningshandlingar


Publicerad av: Jennifer Peel

Senast uppdaterad: 2017-06-02

Högermeny

Kontakt

Planarkitekt
Johanna Wadhstorp

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö