Tyck till om tyreso.se

Kryddvägen etapp 1

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 1. Planområdet är beläget väster om Kryddvägen och söder om Farmarstigen, i kommundelen Bollmora.

Förslaget till detaljplan för Kryddvägen etapp 1 utgår från resultatet i förtätningsstudien och samråddes som helhet som del i "Område vid Kryddvägen" i september 2014. Efter samrådet har dock området delats upp i 3 etapper som ställs ut för granskning och antagande var för sig.

Detaljplanen tas fram med normalt planförfarande.

Planuppdrag: MSU 2014-09-03 §120
Samråd (gemensamt för etapp 1, 2 och 3): 9 september 2014 - 30 september 2014
Granskning: 17 november - 8 december 2015
Antagande: KF 2016-09-08 §145
Laga kraft: Tidigast 10 oktober 2016

Tidsplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång.

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta planen.

Planprocess

 

 

Information

 • Upphävande av §113-förordnande

  Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 1. Planområdet är belagt med §113-förordnande enligt gamla byggnadslagen, BL (1947:385). Förordnandet måste upphävas för att marken ska kunna planläggas som kvartersmark. Boende inom de gamla byggnadsplanerna nr 57 & 58 är sakägare och därför vill vi nu ha era synpunkter på förslaget.

  Upphävandet av §113-förordnandet samråddes med berörda inom de gamla byggnadsplanerna den 17 november till den 8 december 2015. Inga synpunkter på upphävandet kom in under perioden. Alla planhandlingar hittar du på kommunens webbplats, www.tyreso.se/kryddvagenetapp1.

 • Bakgrund

  Behovet av bostäder med blandade upplåtelseformer är fortsatt stort i regionen såväl som i Tyresö kommun. Ett flertal områden är utpekade som föreslagna förtätnings-områden i kommunens översiktsplan från 2008. Ett område kring Kryddvägen finns utpekat som utvecklingsområde avsett för tätare bostadsbebyggelse.

  Det aktuella planområdet har tidigare varit på samråd tillsammans med etapp 2 och 3 i Kryddvägenområdet. Planerna ställdes ut på gemensamt samråd för att ta ett helhetsgrepp kring platsen och utreda dess relation till omgivningen. Nu har planerna delats upp för att kunna detaljstudera delområdena separat.

  Förslaget till detaljplan utgår från resultatet i förtätningsstudien och samråddes som helhet. Efter samrådet har dock området delats upp i 3 etapper som ställs ut för granskning och antagande var för sig.

 • Förslag till ny bebyggelse

  Syftet med detaljplanen för Kryddvägen etapp 1 är att möjliggöra uppförandet av nya lägenhetshus och gemensamma vistelseytor av hög kvalitet inom planområdet. Det föreslagna planområdet är beläget väster om Kryddvägen och utgör etapp 1 i omvandlingen av området runt Kryddvägen till ett bostadsområde med blandad bebyggelse.

 • Granskningshandlingar

 • Antagandehandlingar


Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2016-09-20

Högermeny

Kontakt

Detaljplaneringsenheten

Planarkitekt
Hanna Fürstenberg Danielsson
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Exploateringsingenjör
Emelie Häll
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2