Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för Järnet 7

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Järnet 7. Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av cirka 270 lägenheter i flerbostadshus och tillhörande underbyggda parkeringsgarage.

Detaljplanen tas fram med normalt planförfarande.

Planuppdrag: MSU 2014-04-28 §69
Samråd: 22 september - 13 oktober 2015
Granskning: 7 juni- 15 augusti 2016
Antagande: Preliminärt kvartal 4 2016
Laga kraft: Tidigast kvartal 4 2016

Tidsplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång.

Planprocess

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut till att anta planen. 

 

Information


Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2016-10-04

Högermeny

Kontakt

Planarkitekt
Soon Hammarström