Tyck till om tyreso.se

Förslag till ny bebyggelse

 

Frågor och svar

 • Förslag till ny bebyggelse

  Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 400 nya bostäder längs Granitvägen och Bollmoravägen. Därutöver är syftet att ge byggrätt för verksamheter för en ny kyrkolokal, café och second hand-butik. Inom delar av planområdet ska även mindre verksamheter kunna kombineras med bostäder.

  Bebyggelsen ordnar sig i grupper med olika karaktärer. Inom den första gruppen, i nordväst längs Bollmoravägen, föreslås en kyrkobyggnad och följs mot öster utav en sträcka flerbostadshus. Mot Granitvägen föreslås tre stadsvillor.

  Inom den andra gruppen, i Granitvägens västra del, ges möjlighet att uppföra tre punkthus. Varje enskilt punkthus utgörs av två kopplade volymer med ett centralt trapphus.

  Inom den tredje gruppen, i mitten av Granitvägen, ansluter ytterligare fyra punkthus. Byggnaderna ligger i souterräng och förbinds två och två med ett garage. Mellan byggnaderna och på taket till garagen kan gröna gårdsytor ordnas.

  Inom den fjärde gruppen, i Granitvägens östliga ände, föreslås fyra lamellhus. Husen vänder en gavel mot Granitvägen och en mot Tyresö centrum och bildar gröna gårdsytor mellan långsidorna.

  Granitvägen planeras för gång-, cykel- och biltrafik och gestaltas med trädplanteringar och kantstensparkering. Mot Bollmoravägen ges möjlighet att bredda befintlig gång- och cykelväg för att ansluta till det regionala cykelnätet. En allmänt tillgänglig trappa föreslås ge en gen koppling mellan Granitvägen och Bollmoravägen.


Högermeny