Tyck till om tyreso.se

Förslag till ny bebyggelse

 

Frågor och svar

  • Förslag till ny bebyggelse

    Med utgångspunkt i de tre olika förslagen bedöms en förtätning av bebyggelsen kring Granitvägen kunna samordnas och prövas inom ramen för en ny detaljplan för främst flerbostadshus. En förtätning kan tillföra området attraktiva bostäder på kollektivtrafiknära mark som till stora delar redan är ianspråktagen. De nya centrumnära bostäderna kan också bidra med blandade upplåtelseformer och en varierad bebyggelsestruktur.

    Aktuellt planområde innefattar preliminärt del av Bollmora 1:94, del(ar) av Bollmoraberg 1 samt Bollmora 1:85. Planområdet föreslås bebyggas med i huvudsak flerbostadshus. I planarbetet kommer bebyggelsens skala, volymspel, placering, utformning m.m. studeras närmare för att planförslaget ska kunna möjliggöra en så god bebyggd helhet som möjligt. Hänsyn ska tas till såväl befintlig bebyggelse som till den kommande bebyggelsen vid Hasselbacken.


Högermeny