Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Bakgrund

    Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott gav i augusti 2015 positivt planbesked för bostäder i flerbostadshus vid Granitvägen. Området som avsågs i planbeskedet omfattade två delprojekt, företrädda av exploatörerna SVEAB och Brf Solhöjden, och var något mindre än det som sedan Stadsbyggnadsförvaltningen i mars 2016 fick i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för. I planuppdraget ingår tre olika exploatörer: SVEAB som avser uppföra hyresbostäder i ett område söder om Granitvägen. Brf Solhöjden som vill förtäta med bostadsbebyggelse på parkeringsytorna längre upp på Granitvägen och Filadelfiaförsamlingen som vill utveckla del av området kring Tyresö pingstkyrka med bostäder och verksamheter.

    Planarbetet bedrivs med standardförfarande. Planförslaget är förenligt med samrådsförslaget för ny översiktsplan och bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen bedöms inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.


Högermeny