Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för Granitvägen

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott har beslutat att ta fram en ny detaljplan för nya bostäder vid Granitvägen i Bollmora. Området omfattar del av Bollmora Berg 1 och del av Bollmora 1:94.

Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag: Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-03-22 §43
Samråd: 6 december 2016 - 17 januari 2017
Granskning: Preliminärt kvartal 2 2018
Antagande: Preliminärt kvartal 3 2018
Laga kraft: Tidigast kvartal 4 2018

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Planprocess

 

 

Information om planförslaget

 • Bakgrund

  Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott gav i augusti 2015 positivt planbesked för bostäder i flerbostadshus vid Granitvägen. Området som avsågs i planbeskedet omfattade två delprojekt, företrädda av exploatörerna SVEAB och Brf Solhöjden, och var något mindre än det som sedan Stadsbyggnadsförvaltningen i mars 2016 fick i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för. I planuppdraget ingår tre olika exploatörer: SVEAB som avser uppföra hyresbostäder i ett område söder om Granitvägen. Brf Solhöjden som vill förtäta med bostadsbebyggelse på parkeringsytorna längre upp på Granitvägen och Filadelfiaförsamlingen som vill utveckla del av området kring Tyresö pingstkyrka med bostäder och verksamheter.

  Planarbetet bedrivs med standardförfarande. Planförslaget är förenligt med samrådsförslaget för ny översiktsplan och bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen bedöms inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.

 • Förslag till ny bebyggelse

  Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 400 nya bostäder längs Granitvägen och Bollmoravägen. Därutöver är syftet att ge byggrätt för verksamheter för en ny kyrkolokal, café och second hand-butik. Inom delar av planområdet ska även mindre verksamheter kunna kombineras med bostäder.

  Bebyggelsen ordnar sig i grupper med olika karaktärer. Inom den första gruppen, i nordväst längs Bollmoravägen, föreslås en kyrkobyggnad och följs mot öster utav en sträcka flerbostadshus. Mot Granitvägen föreslås tre stadsvillor.

  Inom den andra gruppen, i Granitvägens västra del, ges möjlighet att uppföra tre punkthus. Varje enskilt punkthus utgörs av två kopplade volymer med ett centralt trapphus.

  Inom den tredje gruppen, i mitten av Granitvägen, ansluter ytterligare fyra punkthus. Byggnaderna ligger i souterräng och förbinds två och två med ett garage. Mellan byggnaderna och på taket till garagen kan gröna gårdsytor ordnas.

  Inom den fjärde gruppen, i Granitvägens östliga ände, föreslås fyra lamellhus. Husen vänder en gavel mot Granitvägen och en mot Tyresö centrum och bildar gröna gårdsytor mellan långsidorna.

  Granitvägen planeras för gång-, cykel- och biltrafik och gestaltas med trädplanteringar och kantstensparkering. Mot Bollmoravägen ges möjlighet att bredda befintlig gång- och cykelväg för att ansluta till det regionala cykelnätet. En allmänt tillgänglig trappa föreslås ge en gen koppling mellan Granitvägen och Bollmoravägen.

 • Samrådshandlingar


Publicerad av: Jennifer Peel

Senast uppdaterad: 2017-12-01

Högermeny

Kontakt

Planarkitekt, Ettelva
Stefan Stare

Kontakt

Exploateringsingenjör, NaiSvefa
Johan Nilsson

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö