Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för Granitvägen

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott har beslutat att ta fram en ny detaljplan för nya bostäder vid Granitvägen i Bollmora. Området omfattar del av Bollmora Berg 1 och del av Bollmora 1:94.

Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag: Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-03-22 §43
Samråd: Kvartal 3 2016
Granskning: Kvartal 2 2017
Antagande: Kvartal 3 2017
Laga kraft: Kvartal 4 2017

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

 

Information om planförslaget

  • Bakgrund

    En ansökan om planbesked för en ny detaljplan för hyresrätter i ett område söder om Granitvägen, relativt nära infarten från Njupkärrsvägen, inkom i maj 2015. Parallellt med detta inkom även ett förslag till förtätning med bostadsbebyggelse på parkeringsytor längre upp på Granitvägen. Tillsammans bedömdes ansökningarna, med vardera cirka 150 bostäder, kunna ligga till grund för ett förslag till ny detaljplan. I februari 2016 inkom ytterligare en ansökan om planbesked för utveckling av området kring Tyresö pingstkyrka, mellan Granitvägen och Bollmoravägen. Förslaget innefattar bland annat cirka 200 lägenheter.

  • Förslag till ny bebyggelse

    Med utgångspunkt i de tre olika förslagen bedöms en förtätning av bebyggelsen kring Granitvägen kunna samordnas och prövas inom ramen för en ny detaljplan för främst flerbostadshus. En förtätning kan tillföra området attraktiva bostäder på kollektivtrafiknära mark som till stora delar redan är ianspråktagen. De nya centrumnära bostäderna kan också bidra med blandade upplåtelseformer och en varierad bebyggelsestruktur.

    Aktuellt planområde innefattar preliminärt del av Bollmora 1:94, del(ar) av Bollmoraberg 1 samt Bollmora 1:85. Planområdet föreslås bebyggas med i huvudsak flerbostadshus. I planarbetet kommer bebyggelsens skala, volymspel, placering, utformning m.m. studeras närmare för att planförslaget ska kunna möjliggöra en så god bebyggd helhet som möjligt. Hänsyn ska tas till såväl befintlig bebyggelse som till den kommande bebyggelsen vid Hasselbacken.

  • Starthandlingar


Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2016-08-18

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

T.f. stabschef
Andréa Ström
Postadress:
135 81 Tyresö