Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Bakgrund

    Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i februari 2015 i uppdrag att utreda olika områden för markanvisningar. Det nu aktuella planområdet vid Granängsvägen, är ett av de områden som miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gav förvaltningen i uppdrag att utreda vidare för bostadsbebyggelse.

    I april 2015 inkom Hökerum Bygg AB med ansökan om planbesked för att möjliggöra bostadsbebyggelse, vilket ligger i linje med förvaltningens exploateringsutredning. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade sedan den 20 maj 2015 att ge positivt planbesked till förslaget.

    Området bedöms vara mycket lämpligt för förtätning, bland annat med hänvisning till att det kan bidra med en variation i upplåtelseformer i området samt den goda tillgången till kollektivtrafik.


Högermeny