Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för Granängsvägen

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott har beslutat att ta fram en ny detaljplan för nya bostäder vid Granängsvägen i Bollmora.

Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag: MSU 2015-09-02 §111
Samråd: 3-27 maj 2016
Granskning: Preliminärt kvartal 1 2017
Antagande: Preliminärt kvartal 2 2017
Laga kraft: Tidigast kvartal 2 2017

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Planprocess

 

Information

 • Bakgrund

  Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i februari 2015 i uppdrag att utreda olika områden för markanvisningar. Det nu aktuella planområdet vid Granängsvägen, är ett av de områden som miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gav förvaltningen i uppdrag att utreda vidare för bostadsbebyggelse.

  I april 2015 inkom Hökerum Bygg AB med ansökan om planbesked för att möjliggöra bostadsbebyggelse, vilket ligger i linje med förvaltningens exploateringsutredning. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade sedan den 20 maj 2015 att ge positivt planbesked till förslaget.

  Området bedöms vara mycket lämpligt för förtätning, bland annat med hänvisning till att det kan bidra med en variation i upplåtelseformer i området samt den goda tillgången till kollektivtrafik.

 • Förslag till ny bebyggelse

  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra ny bostadsbebyggelse för cirka 80 lägenheter längs Granängsvägen. I februari 2015 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att vidare utreda områden för möjliga markanvisningar. Bakgrunden var att samtliga utpekade områden i den gällande översiktsplanen från 2008 redan var färdigplanerade eller under pågående planering. Då förvaltningen har i uppdrag att tillskapa 300 nya bostäder/år behöver planering påbörjas inom ytterligare områden än de som utpekats i gällande ÖP för att målet ska kunna nås även framöver.

 • Starthandlingar

 • Samrådshandlingar


Publicerad av: Karin Björnelund

Senast uppdaterad: 2017-02-20

Högermeny

Kontakt

Planarkitekt
Ingela Ohrstedt

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö